Home

Chemické vzorce tabulka

Chemické názvosloví Tvoení vzorce oxid Oxidaní íslo na kyslíku je O-II, kladné oxidaní íslo píslušného druhého prvku uríme podle koncovky pídavného jména v názvu. Indexy u jednotlivých prvk (oznaující jejich poet) lze s výhodou stanovit pomocí tzv Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Vlastnosti prvků 2. skupiny (střední) 58 Zadání. Typicky zabere: 8 mi Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků.. Poslední platná číslice každé hodnoty relativní atomové hmotnosti je považována za spolehlivou v intervalu ±1 až na případy, kdy je větší jednociferná nejistota uvedena v závorce za hodnotou

Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).. Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce je důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi Periodická soustava prvků a její tabulka. Tabulka chemických prvků ke stažení zdarma zde: Tabulka chemických prvků. 2. Periodická tabulka chemických prvků zdarma ke stažení zde: Periodicka tabulka prvku Chemické značky. chemická značka actinia je ac. chemická značka antimonu je sb. chemická značka argonu je ar Chemické vzorce 12 Chemické názvosloví 15 Chemická vazba 10 Chemické značky 15 Názvosloví 12 Chemické značky 2 15 psp 10 Chemie střední školy 15 Chemie pro 7. třídu 10 Značky prvků - kdo umí ten umí 14 Méně používané prvky 1 12 Úvod do chemie 10 Chemie základy 12 Chemie 10 Radioaktivita 10 Všeobecný test 15. Název oxidu se skládá z podstatného jména oxid a přídavného jména se zakončením podle oxidačního čísla. Oxidy mají obecný vzorec M r O s, kde r je 1,2 a s 1 až 5 a 7.Oxidy jsou binární sloučeniny kyslíku, obsahující O-II. Přehled názvů a vzorců oxidů udává tabulka

Chemie - Procvičování online - Umíme fakt

Přehledný katalog software zdarma i k nákupu. Veškerý software kontrolován antivirovými programy, stahujte ověřený software a najděte to co hledáte díky kategorizaci a přehledném výběru programů Aplikace Chemické názvosloví převádí uživatelem zadané chemické vzorce na jejich český slovní název a obráceně - slovní název převede na chemický vzorec. Umožňuje zadávat prvky a některé jednoduché anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4 prvků. Aplikace může sloužit jako pomůcka pro začátečníky při studiu názvosloví prvků a anorganických sloučenin Kyslíkaté kyseliny. Kyseliny jsou látky, které jsou schopné ve vodném prostředí odštěpit vodíkový kation. Kyslíkaté kyseliny, neboli oxokyseliny, jsou tříprvkové sloučeniny, které vždy obsahují vodík H, kyslík O a třetí, kyselinotvorný prvek (většinou nekov)

Chemické názvosloví se zabývá formulací přesných pravidel, podle kterých se zapisují chemické vzorce a tvoří se názvy chemických sloučenin. Chemický vzorec je souborem jednotlivých prvků (periodická tabulka prvků) jsou základem pro tvoření zápisu chemických vzorců. Oxidační číslo prvku je základním pojmem. 2 30_Oxidační číslo vyjadřuje násobek elektrického náboje hodnoty - kladné (1-8), nula, záporné (-1 až -4) zapisuje se římskými číslicemi vpravo nahoru u značky prvku př. aII v názvu je vyjádřeno názvoslovnou koncovkou (viz tabulka Když se učíte chemické názvosloví, učíte se vlastně nový jazyk. Tento jazyk má svou slovní zásobu - názvy a má svou gramatiku - pravidla jako jakýkoliv jiný jazyk. Psanou formu tohoto jazyka představují chemické vzorce. Je to jazyk, který chce vytvořit ke každé chemické struktuře jednoduchý a jednoznačný náze Kniha Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy: Pro střední školy na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a..

Seznam chemických prvků - Wikipedi

Sulfidy. Sulfidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny síry s nějakým prvkem. Dříve se nazývaly sirníky. Vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové, sulfanu, H 2 S. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo II-. Oxidační číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+, vyšší oxidační číslo se vyskytuje pouze ojediněle Vzorce, kontingenční tabulky a možnosti podmíněného formátováni vám ušetří spoustu času a zjednoduší řešení běžných úkolů v tabulkách. A to vše zdarma Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce - Mikulčák J. Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi Chemické výpočty. Kategorie příkladů Perodická tabulka prvků dále dosadíme do vzorce pro hmotnostní procento: 48,09 % Znovu tento příklad Další příklad . Jaký je hmotnostní zlomek O v AlPO 4? Zobrazit řešení. Popis stránky * • Periodická tabulka - urči zkratku prvku • - chemické zkratky prvků - testy. Posunout na obsa ZÁKLADNÍ VZORCE PRO CHEMICKÉ VÝPOTY Skutečná hmotnost atomů a molekul je nepředstavitelně malá. Jeden atom uhlíku (6 p+, 6 e-, 6 n0) má hmotnost 1,9 . 10-29 kg. RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST A r - je hmotnost atomu vztažená k atomu uhlíku (najdeme v periodické tabulce), je bezrozměrná. př. A r (H) = 1, A r (O) = 16, A r (Na. Matematické tabulky, fyzikální tabulky, chemické tabulky a vrorce pro SŠ - tabulky 3 v1 Nové, podstatně přepracované vydání této důležité pomůcky pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v.

Chemický prvek je látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo.. 78 Pt . Atomy různých prvků se od sebe liší počtem protonů neboli protonovým číslem. Prvky vyskytující se v přírodě i ve volném stavu: zlato, stříbro, rtuť, měď, železo, cín, olovo, síra Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce je důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech, respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi 8 recenzí Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy 4.5 Podrobnosti Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné.

klikněte na tabulku ke stažení v PDF Citujte jako: Periodická soustava prvků dle IUPAC. Osobní webové stránky Ladislava Nádherného na VŠCHT Praha [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2017 [cit. 2019-09-13] České chemické názvosloví (nomenklatura) je podvojné, názvy velké většiny anorganických lze odvodit od vzorce oxidu formální adicí molekuly vody. Např. pro odvození vzorce kyseliny uhličité Formálně jde o různě hydratované oxidy, jak ukazuje následující tabulka. Podle dřívějších názvoslov Tabulka oxidačních stavů a jejich názvoslovných koncovek. Oxidační číslo: Koncovka: Příklad: I-ný.

Chemické veličiny, vztahy a výpočty TABULKA. chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku, složení roztoku, hmotnostní zlomek a procento, objemový zlomek a procento, jednotku látkového množství, molární zlomek a procento. Tabulky Počítačová verze tabulek obsahuje čísla psaná ve formátu akceptovaném běžnými matematickými asistenty a programovacími jazyky (např. 6,022.10 23 se napíše 6.022e23) . Chcete-li najít danou veličinu pro více látek, hledejte v seznamu tabulek (počítačová verze) ; Chcete-li najít pro danou látku více veličin, hledejte v seznamu látek (počítačová verze Názvy a vzorce prvních pěti alkenů: Název Sumární vzorec Racionální vzorec; Ethen: C 2 H 4: CH 2 =CH 2: Propen: C 3 H 6: CH 2 =CHCH 3: But-1-en: C 4 H 8: CH 2 =CHCH 2 CH 3: Pent-1-en: C 5 H 10: CH 2 =CH(CH 2) 2 CH 3: Hex-1-en: C 6 H 12: CH 2 =CH(CH 2) 3 CH 3: Ze sumárních vzorců alkenů se dá odvodit jejich obecný vzorec - C n H.

Chemické sloučeniny vzorce. Chemický vzorec - Wikipedie. Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek). Tabulka seznamuje žáky a studenty se základními chemickými pomůckami a druhy laboratorního skla, se kterými se setkávají při práci v chemické laboratoři. Každá pomůcka nebo druh laboratorního skla jsou vyobrazeny na obrázku a označeny správným názvem

Názvosloví halogenidů. Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu s jiným chemickým prvkem.. Atom halogenu (fluor, chlor, brom, jod) má v halogenidech vždy oxidační číslo -I (F-I, Cl-I, Br-I, I-I); Součet všech oxidačních čísel v molekule je vždy 0.; Název tvoří podstatné jméno fluorid (chlorid, bromid, jodid) a přídavné jméno složené ze základu názvu. Interaktívna periodická tabuľka vo Web 2.0 s dynamickými vrstvami zobrazujúca názvy, elektróny, oxidácie, trendy vizualizácie, orbitály, izotopy jednotlivých chemických prvkov s možnosťou vyhľadávania. Úplne popísané Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Název tvoří podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny a přídavné jméno složené ze základu názvu prvku kationtu a zakončení jeho oxidačního čísla.. Anionty kyselin vznikají tak, že se z kyseliny odštěpí atomy vodíku Tvorba vzorce z názvu: Při tvorbě vzorce z názvu je třeba se řídit udanými počty atomů, skupin a oxidačními čísly. Problém nastává, není-li v názvu uvedeno Ewens-Bassettovo číslo ani počet kationtů ani počet atomů kyslíku, např.: dichroman draselný. V tomto případě bez dalších informací nelze vzorec sestavit

Chemický vzorec - Wikipedi

 1. Roztoky. Roztok je homogenní směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky. Roztoky mohou být kapalné, pevné (slitiny) i plynné (vzduch)
 2. 1. Chemické vzorce a názvy . Chemických vzorců se rozeznává několik druhů, ty nejdůležitější jsou vzorce: sumární - molecular formula - vyjadřuje celkový počet atomů jednotlivých prvků obsažených v molekule, sloučenině. př. H4N2O2, P4O10, S8, H2O2. stechiometrický - stoichiometric formul
 3. Alkany (parafiny) Charakteristika: Alkany jsou nasycené uhlovodíky. Mají otevřené, přímé nebo rozvětvené řetězce a mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby. Alkany s přímým řetězcem tvoří homologickou řadu (z řec.homologie, tj. shoda), v níž každý následující uhlovodík se liší od předchozího o skupinu -CH 2 - (homologický přírůstek)

HAIŠMANOVÁ, Blanka. Chemické názvosloví - Alkeny a cykloalkeny. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 10. 09. 2013, [cit. 2020-12-03] Už ze vzorce je patrné, že to skutečně kyseliny jsou. Kyselý vodík, které jsou schopné odštěpit, je na OH skupině. Názvosloví karboxylových kyselin. U karboxylových kyselin se používá buď substituční a nebo triviální názvosloví. Substituční se řídí běžnými pravidly, které známe již z předchozích kapitol Chemie spadá do počtu nejdůležitějších věd a je jedním z hlavních školních objektů. Jeho studium začíná periodickou tabulkou. Interaktivní přístup ke vzdělávacímu materiálu je účinnější než klasický. Stejně jako v něm jsou využívány technologie, které se staly rodinou moderních žáků. Periodická Tabulka - je bezplatná aplikace pro Android, která. Slovenský názov prvku (latinský názov prvku) Značka Protónové číslo Rel. at. hmotnosť Skupina Perióda; A aktínium (actinium) : Ac 89 [227] aktinoidy:

Nejčastěji používaná tabulka při výuce fyziky. Obsahuje fyzikální výpočty a vzorce, dále jednotky základní, doplňkové a odvozené. Údaje, obsažené v tabulce, jsou obecné a nejčastěji používané. Tabulce sice chybí přesný systém členění fyziky na jednotlivé obory, zato je přehlednější a lépe zapamatovatelná 18 O 13 III A 14 IV A 15 V A 16 VI A 17 VII A 2 4,0026 Helium He ls2 5 10,81 6 12,011 7 14,007 8 15,999 9 18,998 10 20,179 Bor Uhlík Dusík Kyslík Fluor Neon B 2,01 C 2,50 N 3,07 O 3,50 F 4,10 Ne 2s22p1 2s32pa 2sa2p3 2s*2p4 2s22p5 2s22p

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro

 1. Chemické prvky a sloučeniny (8. ročník ZŠ) Chemie ø 83.9% / 8227 × vyzkoušeno; chemie značky prvků Chemie ø 92.7% / 1988 × vyzkoušeno; Chemie-značky 7-8 tř. Chemie ø 88.8% / 1679 × vyzkoušen
 2. Hledáte Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ od Mikulčák Jiří? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků
 3. Určovanie oxidačného čísla prvkov - riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú škol
 4. Chemické vlastnosti alkanů. Dochází u nich k několika zásadním reakcím. První z nich je hoření, ke kterému napomáhá hořením vzniklý biradikál kyslíku, je to tedy S R (radikálová substituce). Běží podle této rovnice: CH 4 + O 2 → CO 2 + H 2 O Proti oxidacím jsou vazby alkanů docela odolné. Neoxidují se ani.
 5. Interaktivní simulace chemické laboratoře. Staženo 0 × za týden. Stáhnout zdarma BasicChemi 2.2 4 zdarma. Periodická tabulka prvků s mnoha dalšími funkcemi. Staženo 0 × za týden
 6. Technické podmínky , kde jsou popsány alkinové vzorce a všechny postupy pro kontrolu a skladování výše uvedených plynných a kapalných uhlovodíků. Získání acetylenu. Jednou z metod je částečná tepelná oxidace metanu CH4 kyslíkem při teplotě 1500 ° C. Tento proces se také nazývá tepelné oxidační krakování
Názvosloví anorganických sloučenin (tabulka) | Učebnice MapyCHEMICKÉ VÝPOČTY A VZORCE | MC nakladatelstvíMatematicke tabulky a vzorce s | NEJRYCHLEJŠÍOxidy - názvosloví :: 8 chemie

Chemické prvky a značky + Periodická tabulka ZDARMA ke

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce Mikulčák Jiří; Periodická soustava prvků; Matematika - Obvody a obsahy, povrchy a objemy - 1. stupeň ZŠ Jan Brabec; Přehledová tabulka učiva - převody jednotek Staněk Martin, PhDr. Mgr Chemické směsi Anorganická výroba Názvosloví organické chemie Periodická tabulka Obsah: Chemie a život Organická chemie 1 Organická chemie 2 Bílkoviny a nukleové kyseliny Analytická chemie Chemická organická výroba Chemická vazba Chemické vzorce a názvosloví organické chemie Periodická tabulka prvků 575 Kč 1130 K Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

Chemie - online testy zdarma, Test par

Chemie krokem - 2.lekce - mojeskola.c

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce p... Matematické tabulky, fyzikální t... 256,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 11239105; Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity. 103,00 Kč do košíku skladem 2 kusy SEVT kód 10132805; Fyzika pro střední školy II. Učebnice Fyziky pro střední škol.. Tabulky Lamino: Tabulka - chemické veličiny a vztahy - kolektiv autorů ; Unikátní pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Obsahuje přehledně uspořádaná pravidla pro chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku,. Inzerát MATEMATICKÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY A VZORCE v okrese Pelhřimov, cena 150Kč, od Sidlakovaz na Sbazar.cz. Popis: Použity, ale PERFEKTNÍ stav - 277 stran + periodická soustava prvků+ poštovn Tabulka 1) a přípony, která je zároveň kmenem názvu a vyjadřuje nejen poče t čl ánků kruhu (vi z Tabulka 2), ale i nasycenost, popř. nenasycenost kruhu (m aximální poče t nekumulovaných dvojných vazeb). V případě, že za 'a'-předponou následuje samohláska, vypouští se v názvu koncové a v 'a'-předponě..

CHEMIE ZŠ by Lucky - Software

Chemie - INSTALUJ.c

Pedmtem studia chemie jsou chemické sloueniny a jejich reakce. Má-li být v této disciplin možná komunikace, musí existovat její základní komunikaní prvky, chemické vzorce a chemické názvy. V prvních fázích své existence používala chemická nomenklatura názvy, které dnes oznaujeme jako triviální: nap Vlastnosti látek jsou do značné míry důsledkem povahy chemické vazby mezi zúčastněnými atomy. Chemická vazba je silná přitažlivá síla, působící mezi atomy prostřednictvím coulombické interakce (přitahování kladného a záporného náboje) a/nebo díky sdílení elektronů (viz obr. 1)

Chemické názvosloví - Aplikace na Google Pla

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce ISBN: 9788071964773. KDY DOSTANETE ? › Prometheus. Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalšíc.. Bavlna kolekce Science Fair od firmy Robert Kaufman Fabrics s motivy chemických vzorců na černém podkladu. Velmi příjemná bavlněná látka, jemná na omak, poddajná, dobře se s ní pracuje. Látka má vysoce kvalitní stálobarevný tisk. Má všestranné využití, vhodná především na patchwork a quilting, šaty, sukně, tašky, kabelky, peněženky, polštáře.

Fyzikální veličiny a jednotky - Vztahy mezi fyzikálnímiChemický prvek - Cín (Sn) | datakabinet

Kyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Inzerát MATEMATICKÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY A VZORCE v okrese Karlovy Vary, cena 160Kč, od Knihkpectvi Karlovy Vary na Sbazar.cz. Popis: Pouzity velmi hezky stav MATEMATICKÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY A VZORCE 160kc postovni Ceska posta obycejne / prevodem na ucet 30kc Ceska posta doporuceny / prevodem na ucet 70kc Ceska posta na dobirku 110k Mendělejova tabulka z roku 1871 Moderní periodická tabulka prvků. Nejběžnější je tzv. krátká tabulka, kde jsou f-prvky (lanthanoidy a aktinoidy) vyčleněny do spodní části tabulky. Prvky jsou uspořádány podle vzrůstajícího protonového čísla a jsou rozděleny do skupin a period. Ve skupinách jsou prvky se stejným. BUCHTA 6 Tabulka 4 : Sou čin rozpustnosti anorganických látek p ři 25 oC [1,2,3] Slou čenina pKs Slou čenina pKs Slou čenina pKs AgBr 12,31 Ca 3(PO 4)2 26,00 NiS 18,50 AgBrO 3 4,27 CdCO 3 11,28 PbCO 3 13,13 AgCN 15,92 Cd(OH) 2 14,40 PbCl 2 4,79 AgCl 9,75 CdS 26,10 PbF 2 7,57 Ag I 16,08 CuCl 6,73 PbHPO 4 9,90 AgNO 2 3,22 Cu I 11,96 Pb I 2 8,1 Vzorce sloučenin. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Výpočet podle chemických rovnic. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Roztoky. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Výpočty za použití zákonů pro ideální ply

Sulfidy - Názvosloví

chemické laborato ři.Seznámí žáka i s tím, jak bezpe čně zah řívat ve zkumavce, jak pracovat s pipetou, jak správn ě ode čítat objem na stupnici odm ěrných nádob. Autor Mgr. Jana B ělohubá Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák rozliší jednotlivé chemické nádoby, popíše jak a kdy je použí Hezká tabulka,ale v otázce vysloveně bylo,tři základní plyny.Oxidu uhličitého,jako hlavního skleníkového plynu,je dnes v atmosféře až 3%.Jako jeden z nejnebezpečnějších plynů,s velkým skleníkovým efektem,je metan,i toho je někde i víc,jako 1%.Tam kde je velký provoz automobilů,je poměrně velký obsah O3 - ozonu

Chemické složení hornin. Výzkum chemického složení hornin je v řadě případů podkladem pro jejich klasifikační třídění a posuzování vzájemné příbuznosti. Vzhledem k látkové a stavební nehomogenitě se chemické složení hornin mění ve značně širokém rozmezí Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ Celkové hodnocení Autor : František Zemánek, Jiří Mikulčák, Jura Charvát, Martin Macháček Nakladatel : Prometheu Zdroj: Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 198 Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce. Autor: Jiří Mikulčák Fyzikální tabulka pro základní školy byla sestavena přesně podle osnov pro výuku fyziky na základních školách s důrazem na zapamatování si základních fyzikálních veličin a jednotek. Obsahuje přehled veličin, jednotek SI, doporučené.

 • Koncovky sloves v minulém čase cvičení.
 • Fujara výroba.
 • Návrh trička program.
 • Aktivní senior.
 • Portugalština učebnice.
 • Termokamera flir e5.
 • Česká pošta přihlášení.
 • Jak utěsnit křivé dveře.
 • Teslův transformátor prodej.
 • Smecta příbalový leták.
 • Kočárek jané.
 • Ukončení pracovního poměru dohodou anglicky.
 • Line x sprej.
 • Nejlepsi komedie 2015.
 • Jak se dostat do zermattu.
 • Spirytus 96 cena.
 • Čtečka amazon kindle 4.
 • Miláček synonymum.
 • Bohemia tátrum.
 • Co je to zaměstnání.
 • Bakerova cysta obrázky.
 • Ally mcbeal hudba.
 • Nejvyšší člověk v historii.
 • Zampionovy krem pro deti.
 • Reunion cesta.
 • Popcap plants vs zombies.
 • Qr code zdarma.
 • Jysk dětské povlečení.
 • Homeopatika na zklidnění pro děti.
 • Ally mcbeal hudba.
 • Tanec trutnov.
 • Divadlo silonky.
 • Biologické faktory ovlivňující psychiku.
 • Jehly do panelu.
 • Thule brno.
 • Real madrid tickets.
 • Operní pěvkyně ostrava.
 • Převody jednotek coul.
 • Vškk hodnocení.
 • Boty fox racing.
 • Papoušek pro začátečníka.