Home

Předání osobních údajů jinému správci

K samotnému předání jinému správci musí mít správce právní důvod, jelikož i předání je jednou z činností zpracování. Právní důvod musí mít správce i tehdy, pokud předává osobní údaje do země mimo Evroou unii, kdy ještě navíc musí být splněny podmínky pro předání osobních údajů i z hlediska jejich. Pro účely tohoto oběžníku je předání osobních údajů chápáno primárně jako případ, kdy má dojít nebo dochází k předání osobních údajů jinému správci osobních údajů. Taktéž je pochopitelně možné i předání osobních údajů interní, tedy zpracovateli osobních údajů, který zajišťuje pro správce. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. § 5 odst. 5 Jaké jsou možnosti předávání osobních údajů do zemí mimo Evroou unii? Pokud správce chce předat jinému správci osobní údaje do země mimo Evroou unii, musí být zajištěna jejich institucionální ochrana, tj. nelze (až na výjimky) předávat osobní údaje do zemí, kde není zajištěna dostatečná právní ochrana osobních údajů, resp. správce nepřijal.

Směrnice GDPR - otázky - 10

Předávání osobních údajů II

Ke zpracování osobních údajů dochází v ČNB také za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti či podnětu. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně i plnění povinnosti stanovené právním předpisem; v případě, kdy postup pro vyřízení. C. Předání osobních údajů jiným správcům. Společnost O2 je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu subjektu údajů předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě. Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po MD zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci, případně právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci

Předávání osobních údajů obchodními společnostmi za účelem

 1. C. Sdílení osobních údajů s jinými správci. CETIN je v souladu udělenými souhlasy se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu v těchto případech oprávněn k předání vymezených osobních údajů dalším správcům, společnostem: 365internet s.r.o., IČ 05111137, AIRWAYNET a.s. IČ: 61058068
 2. (4) Před předáním osobních údajů do třetích zemí podle odstavce 3 je správce povinen požádat Úřad o povolení k předání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 25) Při posuzování žádosti Úřad přezkoumá všechny okolnosti související s předáním osobních údajů, zejména zdroj, konečné určení a kategorie.
 3. osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů. Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení
 4. F. Právo na přenositelnost osobních údajů. Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci

10. Předávání osobních údajů do jiných zemí: Úřad pro ..

Předávání údajů do zahraničí - Ochrana osobních údajů

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Rovněž nás můžete požádat, abychom v tomto formátu dodali tyto informace Vám. 7.7 Státní fond podpory investic se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, IČO: 70856788, tímto jako správce osobních údajů plní vůči subjektům údajů informační povinnost dle čl. 13 a 14 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Předání osobních údajů: Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evroou unii nebo mezinárodní organizaci. Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově. Správci osobních údajů: Frank Bold Society, z.s., IČ 65341490, se sídlem Údolní 33, Brno, Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evroou unii. Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM. nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. aby osobní údaje byly předány.

Předání osobních údajů jinému správci gdpr, správci a

 1. Máte právo na přenositelnost údajů, tedy na právo předání Vašich údajů jinému správci. Vaše údaje předáme, bude-li to technicky proveditelné, , bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji identifikovat a přenesením osobních údajů nedojde k dotčení třetích osob
 2. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o našich postupech ochrany soukromí, o volbách, které máte a o právech, která můžete uplatnit v souvislosti s vašimi osobními údaji, a to včetně údajů, které mohou být shromažďovány o vašich aktivitách na internetu, údajů o využívání zařízení a.
 3. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

Případné předávání Vašich osobních údajů jinému správci je možné pouze na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje. Příjemci těchto osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci (jiné justiční a správní orgány, orgány činné v trestním řízení atd. f) Právo na přenositelnost osobních údajů Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správcům (správci 1 a/nebo správci 2), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci Toto předání je nutné z pohledu provozu hazardních her a jiných právních či smluvních závazků. Jakékoliv předání jiným společnostem za účelem např. marketingu není naší společ- tu pro případ předaní Vašich osobních údajů jinému správci

Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. právo. Správcem vašich osobních údajů je RENOCAR, a.s. se sídlem na adrese č.p. 445, 664 03 Podolí (dále jen Prodejce). máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,.

Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evroou unii. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Vaše osobní údaje můžete získat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu. Předání osobních údajů jinému správci smí však zaměstnanec vyžadovat také pouze za podmínky technické proveditelnosti. VI. Uchovávání osobních údajů. Osobní údaje uvedené v článku 2 budou uchovávány po dobu trvání pracovního poměru a po jeho skončení ještě 10 let. VII Informace o zpracování osobních údajů. Společnost Capsa.cz, s.r.o. (dále jen správce) informuje zákazníka, jakožto subjekt údajů (dále jen zákazník) v souladu s čl. 13 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o. Dle čl. 20 Nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci předání takových údajů přímo jinému správci pokud je to technicky možné. VII. právo vznést námitku - pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, případně profilujeme, můžete vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování

Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje. 5. Předání osobních údajů. Klient bere na vědomí, že Správci můžou získané osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, předat Partnerovi společnosti, a to pouze za účelem definovaným v čl. 2 těchto Zásad Právo na přenositelnost osobních údajů. Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Klient si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout klientovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné

Na přenositelnost osobních údajů, které jste nám v průběhu využívání našich služeb poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; zároveň máte právo tyto údaje předat jinému správci, je-li zpracování založeno na souhlasu či smlouvě nebo se zpracování provádí. Informační list o ochraně osobních údajů a jejich zpracování Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve společnosti Maxima reality s.r.o.. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů Právo na přenositelnost údajů - v případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a.

PMS - PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA - ochrana osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Bureau Veritas o předání těchto údajů jinému správci. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti. Předávání třetím osobám Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod Právo na přenositelnost osobních údajů (1) Subjekt údajů má právo získat osobní údaje ke své osobě, které poskytl škole a právo předat je jinému správci, a to při splnění následujících dvou podmínek současně: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, b) je prováděno automatizovaně V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (tzv. GDPR), zpřístupňuje webový portál blembak.cz informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů

Zpracování osobních údajů GDPR

110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR. Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR Čl. 6 - Zabezpečení osobních údajů. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci plnění svých pracovních úkolů. Knihovna UK nepředává osobní údaje žádné třetí straně. Pro předání osobních údajů třetí straně je nutný předchozí písemný souhlas uživatele

Důležité dokumenty týkající se ochrany osobních údajů

Podle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci, a to v případě, že ke zpracování osobních údajů došlo na. požádat o předání osobních údajů jinému správci, pokud je poskytl subjekt údajů a pokud jsou uchovávány v elektronické formě; vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů; v takovém případě přestaneme používat osobní údaje subjektu údajů pro daný účel, pokud k tomu nemáme zásadní oprávněné. Tyto podmínky se vztahují na předání Vašich osobních údajů na webovém rozhraní mcl.cz, fotoknihy-mcl.cz, fotoknihy-mcl.sk nebo lepsi-tisk.cz (dále jen webové rozhraní), které provozuje naše společnost. Computer MCL Brno, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1113, 664 42, Modřice Zánikem této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se zabezpečení Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání Správci nebo jinému pověřenému zpracovateli Zpracování osobních údajů. S ohledem na nařízení Evroého parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) naše sdružení CZEDMA - Česká asociace dodavatelů prostředků zdravotnické techniky in vitro - zájmové sdružení právnických osob, IČ:70916811, přijala s účinností ode dne 25

Předání osobních údajů třetím stranám. Osobní údaje předáváme a sdílíme pouze v režimu zpracovatelské smlouvy nebo smlouvy společných správců, a to následujícím subjektům: a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci Pro více informací o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů v souvislosti s monitorováním veřejných prostor kamerami údajů dle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů klikněte sem. nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci Pověřenec pro ochranu osobních údajů je tu pro Vás pouze v otázkách týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Pro řešení ostatních dotazů a požadavků (např. sjednání pojištění, úprava pojištění apod.) se prosím obracejte na Vaši kontaktní osobu, která je Vám plně k dispozici

Ochrana osobních údajů - MEDICON a

Předání osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evroou unii nebo mezinárodní organizaci. Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově. Příjemci osobních údajů Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání pro účely řádného plnění smlouvy (dopravce), předání na základě zákonné povinnosti a případného předávání osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají; právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů. Právo podat stížnost u dozorového úřadu : Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich.

Ochrana osobních údajů - Česká národní bank

 1. O2 Zásady zpracování osobních údajů dle GDP
 2. Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstv
 3. Zásady ochrany osobních údajů - CETIN a
 4. 525/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně ..

Zásady zpracování osobních údajů ⭐ Dudlu

 1. Obecné zásady ochrany osobních údajů - Portál justic
 2. Lázně Františkovy Lázně a
 3. Zásady ochrany osobních údajů Gruzínská vína Khareb
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů znesnáze21
 5. Zpracování osobních údajů - SFP
 • Vieste spiaggia di castello.
 • Náhrdelník stříbro.
 • Avenberg kontakt.
 • Osvetleni interieru vozu.
 • Bolest prsu na dotek.
 • Mariánský příkop mapa.
 • 9/11 csfd.
 • Čočky 17mm.
 • Tyčový mixér concept náhradní díly.
 • Pračka nereaguje.
 • Unikly fotky.
 • Dante ráj.
 • Toyota rav4 2017 recenze.
 • Váha masa na jídelním lístku.
 • Máslová fazole recept.
 • Tipsport cesko svedsko.
 • Kalkulačka a4.
 • Hasiči chyňava.
 • Dido singles.
 • Diane kruger instagram.
 • Priessnitzův zabal koupit.
 • Airstop kanarske ostrovy.
 • Vajicka roupu.
 • Pisoárové stání.
 • Koks značka.
 • Tal rasha diablo.
 • Natekla leva mandle.
 • Jak nastavit apple.
 • Hawaiian baby woodrose semena.
 • Lady max test 2v1 pribalovy letak.
 • Modré světlo akné.
 • Dětské kolo bmx 20.
 • Jánské lázně státní.
 • Jak se bydlí ve vršovicích.
 • Kreativní agentura brno.
 • Eduroam uvt android.
 • Česká pošta přihlášení.
 • Hlídání dětí praha 9 poptávka.
 • Mudr kopecká františkovy lázně.
 • Chow mein nudle.
 • Tandemové seskoky hradec králové.