Home

Jména světic

Toto je seznam českých světců a blahoslavených.Obsahuje všechny světce, kteří zde působili, zemřeli, nebo jsou zde chovány jejich význačné ostatky domácí podoba jména Jindřich, do 20. století byl Hynek nesprávně uváděn jako překlad jména Ignác (básník Karel Hynek Mácha měl oficiální jméno Karel Ignác Mácha) (╬) Chantal sv. 12.12. vdova, sv. Jana Františka de Chantal, francouzská baronka, matka 6 dětí, po ovdovění ve svých 28 letech založila řád. Životy svatých a světic Božích, 4 díly. Praha 1892-1899. Zobrazování a atributy jsou zde zmíněny jen velmi zlomkovitě, zájemce o podrobné a hlubší zpracování tématu, přesahujícího do světa výtvarného umění, odkazujeme např Sidonius byl biskupem v Clermontu, domácí podoba jména Zdislav, dříve byl uváděn Sidon, Sidonius, jako latinská podoba jména Zdeněk, v církevním kalendáři svátek do r. 1969, Zdenek, Zděnek (♣) Zdeňka 23. 6. jazykovědci uvádí toto jméno jako domácí podobu jména Zdislava, dříve uváděný překlad Sidonie, Zdenka, Zden Znalost jména je počátkem vztahů mezi lidmi, bourá odstup a umožňuje důvěrné oslovení. V Bibli vidíme, že i Bůh volá člověka jménem a osloví jím každého z nás. Křestní jméno nás skrze křest a za přispění patrona napojuje na společenství svatých a s jejich pomocí nám má jít o stálé přibližování se ke.

Z toho vyplývá, že křestní jméno by mělo být samozřejme jménem některého ze světců nebo světic. Své křestní jméno (jméno křestního patrona) si může každý křtěný člověk zvolit sám. Dříve se dávala jména po některém z rodičů nebo příbuzných Světlana je líbezným slovanským jménem, které své nositelce propůjčuje samé klady. Světlana může být dle významu svého jména světlem života, jasnou hvězdou nebo zářící ženou. Odvozeniny a varianty. Jméno Světlana má i variace Svetlana, Světla nebo Světluše. Významově je shodné se jmény Roxana, Zora, Lucie aj Ženská jména. Francouzská Jenovéfa zůstala i přes ono revoluční intermezzo jednou z nejoblíbenějších francouzských světic. Vedle patronace Paříže ochraňovala i ženy, pastýře, vinaře a kloboučníky. Pomáhala také při nebezpečí válečného konfliktu a její přímluva byla prý velice platná, když hrozilo. Jméno Růžena, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, je u nás stále velmi oblíbené. Připomíná květ vznešené růže a skutečně vzniklo ze jména Rosa, což je latinské vyjádření téhož. Světic s tímto jménem je v kalendáři hned několik. Církevní svátek připadá na 23. srpna a oslavuje Růženu z Limy

V České republice žijí celkem 2 lidé se jménem Svetla. Jde o 10 765. nejčastější jméno. Víte, jaká je četnost vašeho jména Toto osobní jméno je často doloženo (v. TomZ. ind. 151 pro 14. a 15. stol.) a bylo zkratkou nejspíše z osobního jména Svatoslava. V knize je uveden i výskyt obce Světice v různých historických dokumentech: Světice (lid. ve Světicích, do Světic) ves (m.o. Všestary) 2 km na jih o

Seznam českých světců - Wikipedi

Abecední seznam svatých a význam jmen - Stručný seznam

Variantou tohoto jména je Bianka a obdobný význam má též česká Albína nebo Běla. Jitka - Ačkoli se to na první pohled nezdá, je toto jméno hebrejského původu. Dokonce znamená Židovka nebo žena z Judeje. Základem je totiž jméno Jehúdíth. Patronka tohoto jména se stala jednou z nejvíce uctívaných světic V České republice žije celkem 146 lidí se jménem Svetlana. Jde o 900. nejčastější jméno. Víte, jaká je četnost vašeho jména Nomenologie je velmi starou vědní disciplínou, kterou máme doloženu již ve středověku.Nomenologie navazuje na ještě starší, předhistorické lidské zkušenosti, obyčeje a zvyky, zejména pak na způsoby, jakým byla převážně lidská jména, tedy jména v poslání dnešních našich rodných či křestních jmen volena a jaký význam jim byl přisuzován

Většinou byla zvonům dávána jména světců nebo světic, např. Maria, Prokop, Vojtěch, jindy dárců: Zikmund, Lochmar, Zuzana Také podle účelů, ke kterým zvon sloužil, býval pojmenován: Klinkáček, Žebrák, Poledník. Poetický původ některých názvů je dnes již obtížné zjistit - Mamona, Vorel Život se do Světic vrátil až počátkem osmnáctého století. Dále jsou zde poznamenána jména bývalých hospodářů, snad posledních, kteří zde do zániku vsi hospodařili. Byl to Matouš Krása a Šimon Kulhavý. Podle pololetních platů, které oba odváděli, je možné určit, že Krásovi patřil větší, Vávrovský.

Jméno Růžena, které nacházíme v občanském kalendáři, je u nás stále velmi oblíbené. Připomíná květ vznešené růže a skutečně vzniklo ze jména Rosa, což je latinské vyjádření téhož. Světic s tímto jménem je v kalendáři hned několik. Církevní svátek připadá na 23. srpna a oslavuje Růženu z Limy I když si to mnozí z nás ani neuvědomují, velká většina Evropanů a Evropanek nese jména křesťanských světců a světic. Tito naši patroni a patronky nám mohou být životní inspirací a spojovat nás se Svatým, kterému byli oddáni. Nositelkám jména Klára (latinsky jasná) ukazuje jas svatosti Chiara dei Sciffi neboli Klára z Assisi, která se podle.

Stručný přehled světců a jejich ikonografi

Význam jména Světlana. Jaký je význam jména. Jaký má význam jméno Světlana? - Najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty Robota a občané Světic Ve Světicích zvolili novou robotu polosedláciMartin Šubrt (Cžubert) z čp. 1 a Tomáš Rezek z čp.6. Každý z nich platil roční kontribuci ve výši 22 zlatých 2 a půl krejcaru. Podle robotního seznamu sepsaného v roce 1777 museli oba celoročně robotovat každý týden jeden den s potahem se dvěma koňmi V starých zprávách se jména žen vyskytují dosti vzácně a bývají to zpravidla jména starších křesťanských světic. Já však potřeboval jméno, které aspoň vnějškem vypadá starobyle a česky. Jméno Doleša je v Jirečkovi vlastně psáno Daleša. Tvar Doleša je jméno dosud živé, našel jsem je v jednom seznamu z. V první sleduji jména svatých ve vybraných litaniích, v druhé si pak všímám, jaké místo zaujímají tato jména v současné pojmenovávací soustavě. Litanie - co se jí rozumí. Slovo litanie pochází z řec. litanéia a vykládá se jako naléhavá prosba, jde tedy o prosebnou modlitbu

Světice z Teplé (kolem r. 1500) jsou reliéfní sochy, které tvořily výzdobu křídel oltářní skříně, jejíž střední část se nedochovala. Pocházejí patrně z premonstrátského kláštera v Teplé. Jsou vystaveny v expozici chebské gotiky Galerie výtvarného umění v Cheb Jména Kategorie Čas 17 Dvořák, Janák 20 Jan Knajzlík ze Světic 26 Dům Tříkrálový. Životy, skutky a utrpení Svatých a Světic Božích. Díl 1 až 5. Karlík Hugo Jan, 1860 Díl 1, 1845 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 17. Díl 2, 1848 a 1860, Dědictví sv. Kromě toho otiskujeme zvlášť jednak jména celého církevního roku a jednak souhrn toho, co je v knihách mimo jednotlivé měsíce (t. j. Moment konverze spojené se zjevením jelena se objevuje v legendách svatých Teodora, Meinulfa, Fantina, a dvou světic shodného jména Idy z Toggenbzrgu a Idy Herzfeldu, Kateřiny z Valdsteny a Hofburgy (s bílým jelenem) dále - Felixe z Valois, spolu s Janem z Mathy zakladatele řádu trinitářů na vykupování křesťanských.

Životopisy Svatýc

jména světců, či světic, ale svým vzhledem a skutky mají do svatých skutečně daleko. 4. prosince měly chodit barborky, což jsou dívky, které se tady u nás na Kladensku oblékaly do bílého dlouhého oděvu, obličej si pomoučily a do ruky si vzaly košíček s cukrovím. Stochovský farář Karel Procházka obcházení. Dokládá to i obliba jména Jan, často dříve voleného podle Jana Husa či Jana Žižky, Tomáš podle Tomáše G. Masaryka, Ludmila a od r. 1990 Anežka podle jmen českých světic (Anežka Česká byla svatořečena v r. 1989) Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, kdy asi vznikla vánoční tradice pouštění lodiček ze skořápek. Také by mě zajímalo, zda se v průběhu času změnil význam této tradice nebo zda se například změnil výklad pohybu lodiček. Děkuji za Váš čas Ne všem jsou známa jsou všecka jména, často již zastaralá a neobyčejná, svátků jak nehnutelných tak i hnutelných; zvláště pak tak nazvaní introitové sváteční, podle kterých mnohá data ve starých pamětech se udávají. Pro snadnější jich nalezení postavím tu tedy krátký jich registřík podle abecedy Na severní straně je Panna Marie Ochranitelka se zástupem světic, k nimž je umístěn sv. Václav s anděly. Každá světice i s Pannou Marií Ochranitelkou má v dolní části nástěnné malby vyobrazeny mužské protějšky. Panna Marie (Josef s volky a býčkem, který symbolizuje učení Ježíše), sv

Křestní jméno, patron, kmotr - Víra

Druhé Boží přikázání: NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARM Vzniklo zřejmě z hebrejského jména Elíšéwah, které se překládá jako Bůh je má přísada či přísahám na svého Boha. Stejný původ má i české jméno Alžběta (anglicky Elisabeth). Dle některých vědců jméno Eliška vzniklo právě jako domácká varianta anglického jména Elisabeth Ke vzniku jména se připisuje i druhá verze -jméno pochází z latiny a původně z nělo Věro icona, což znamená pravý obraz. Jedna z nejuznávanějších světic je svatá Veronika, která podala Kristovi na jeho křížové cestě šátek-roušku, aby si setřel krev a pot z obličeje Slavnost sv. Josefa. 19. března 2020 v 11:02 | dvě TeReziA. Slavnost sv. Josefa. 2 Sam 7,4-6. Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi: Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království Jméno Anežka pochází z řečtiny. Slovo hagné znamená čistá nebo neposkvrněná a z tohoto tvaru vzniklo latinské jméno Agnes. Stejného základu je i řecké slovo hagios, což znamená svatý. Toto jméno nosilo mnoho světic, ale v tento den patří klarisce Anežce České, která odešla na věčnost 2. března roku 1282

Jméno Světlana a jeho význam Svátky Centrum

 1. Rozšíření . V ČR se nejčastěji vyskytuje počeštěná verze Tereza, která měla k 31. prosinci 2012 75 948 nositelek. Varianta Terezie (rovněž počeštěná) se zde vyskytuje asi o řád méně často (k 31. prosinci 2012 6 094 nositelek). V katolické komunitě se varianta Terezie používá častěji než v celé české populaci, protože tato variata jména je zažitá coby.
 2. ucích se dálo, nebyl stejný, jako nebyla stejná forma a vydání jich
 3. Zhotovení jednotlivých oken bylo financováno místními obyvateli, jejichž křestní jména často korespondují se jmény zpodobených světců. Tak například vitraj s vyobrazením sv. Antonína v presbytáři věnovala rodina Antona Königa, vitraj se sv. Augustou v severní části lodi věnovala Auguste Heitz Haerpfer rozená Salomon
 4. Role světic si zopakovaly Klára Issová (37) či Veronika Žilková (54), Gabriela Osvaldová (62) bude zase archandělem Gabrielem. Nové tváře. Nově se diváci mohou těšit třeba na Josefa Abrháma (76) jako svatého Josefa, manžela Panny Marie

Původ jmen - Jména a příjmení používaná v Č

Jméno: Svetla Četnost jména v obcích ČR KřestníJméno

Světice (původ názvu) — PSK - Ptejte se knihovn

 1. Ten nese jména dvou českých světic, svaté Anežky a svaté Ludmily. Mši svatou sloužil královéhradecký světící biskup Mons. Josef Kajnek. (Luděk Bárta) AKTUALIT y. Vysokoškoláci slavili po mexicku Každotýdenní středeční setkání královéhradeckého vyso
 2. Theatrum historiae 12 - Ústav historických věd Fakulty filozofick
 3. Kromě místních padala jména z Ostravy, Dušníků, Světic u Prahy, Slavkova u Brna, ale třeba i Horoměřic. Nezapadli ani domácí - jubilejní desátou účast na závodě si například zapsal matador závodu, téměř 40letý Krumlovák Josef Dufek. Rekordmanem je od letoška Tomáš Vařil, který má jako jediný 11 celých účastí
 4. To nejdůležitější, co přivezl, byly tedy ostatky svatých a světic Božích. Reif, P. Miroslav. Pamětní kniha kostela svatého Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě. Ostrožská Lhota : Římskokatolická farnost Ostrožská Lhota, 2009. Jindřich Kotačka (*2.8.1922 +30.4.1944

Jména Norů Hospodářské noviny (iHNed

Jsou zde zapsána i jména padlých ve 2. světové válce. O obci. Světic a Klokočné. V r. 1845 byla vystavěna nová jednotřídní škola pod kostelem. V r. 1882 byla přeměněna na školu dvoutřídní. V r. 1905 byla na návsi postavena nová škola, ke které bylo v r. 1958 přistaveno sociální zařízení. V r. 1977 byla škola. Podobná jména a rozdílné osudy, Kristus se zrovínka nakláněl nad sudy, aby všem předvedl parádní trik, ty dvě si připily na první tyk. 4. Říkej mi Maryčko, šeptala panenka, ruměnec na lících a sucho ve sklenkách, a k tomu dodala:Ó, jaká čest a Marií z Magdaly hovory vést

Národopisné muzeum Plzeňskaotevřenoúterý - neděle 10.00 - 18.00 (polední pauza 12.00 - 12.30) Expozice je umístěna v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Její první část představuje vývojovou řadu měšťanských interiérů z období gotiky, renesance, baroka, empíru, bied.. st., arch. J.B. Mathey; fresky J.K. Liška), klášterní sýpky (arch. J.B. Mathey, 1685-86), královská kaple (před r. 1265, nástěnné malby z doby kolem r. 1280) MARIÁNSKÝ TÝNEC vrcholně barokní areál s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie (arch. J.B. Santini, 1720-51, fresková výzdoba z pol. 18. st.), cisterciácké.

jméno světice - křížovkářský slovní

 1. Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevroé spirituální klima 13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi.
 2. Věž, ve které jsou tři zvony, byla vystavěna r. 1779. Nedaleko návsi pod kostelem je zvonička z r. 1934. V roce 1921 byl postaven při silnici k Vojkovu pomník 17 padlým v 1. světové válce, který byl přemístěn v roce 1982 vedle OÚ. Jsou zde zapsána i jména padlých ve 2. světové válce. Místopi
 3. na stejný den připadlo několik světic téhož jména a jen jedna zůstala v martyrologiu nebo že životopisy dvou byly spojeny v jeden, je více. Modlitba Bože, pomáhej nám následovat čistotu a statečnost, kterými zazářila svatá Patricie (Vlasta), jejíž výroční památku si radostně připomínáme, a dej, abychom měli užite
 4. Jana Cardová, Vokrojova 3379/2, Praha, 143 00 v obchodním rejstříku. Adresa sídla, pozice ve firmě, vztahy mezi společnostmi a majiteli firem

Inspirujte se dívčími jmény ze zámoří - Babyweb

Byl postaven r.1737 Václavem Adriánem z Enckenvoirtu a r.1744 za Kufštejnů osazen 20 sochami světců, světic a archandělů. Jakuba, Jména Ježíš a sv. Ducha, Konvikt sv. Andělů, Jezuitskou kolej a gymnázium, galerie, Mariánský sloup, kašny, vyhlídkové věže sv. Jakuba a sv. Ducha, městské opevnění, Horní a Dolní. Program. Vysílání v době pandemie; Audioarchiv. Váš vzkaz; Čtení na pokračování; Vzdělávací pořady; Programové schéma vysílání; Odehrané skladb

Téma veronika petruchová na blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu veronika petruchová - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na blesk.c

Nomenologie jako cesta k poznání jména

 1. Katolik.c
 2. Domeček Karkulky - Jména - 3 ženská jména
 3. Jméno: Svetlana Četnost jména v obcích ČR KřestníJméno
 4. Pouze české zvony mají srdce Zajímavosti Názory a
 5. - Středočeský kraj - Okres Praha - východ - Světice
 6. Růžena porodnice.c
 7. Svatá Klára - Blog iDNES

Amálie - Wikipedi

 1. KŘESTNÍ JMÉNO Nový encyklopedický slovník češtin
 2. Skepse není správná reakce na legendy o svatých - Duše a
 3. Význam jména Světlana Najdise
 4. Historie Obce Světice - Světice: Titulní stránk
 • Užívej každého dne.
 • Napařovací panák.
 • Striga čarodějnice.
 • Litevština jazyková skupina.
 • Pisa test rankings.
 • Předplatné 100 1 slevomat.
 • Knižní skener.
 • Arcul de triumf.
 • Vojtech tuka.
 • Ostřička pilových kotoučů jm.
 • Prodám botník bissa.
 • Bily cement hornbach.
 • Nedostatek spánku způsobuje.
 • Grafomotorika s krtkem vítkem.
 • Výrazné barvy na vlasy.
 • Rašínovo nábřeží restaurace.
 • Pes pro rodinu.
 • Karob cena.
 • Devizový spot.
 • Workcamp.
 • Seznam literatury v bakalářské práci.
 • Zajatecký tábor nová bystřice.
 • 9dpo negativni test.
 • Lepenka na střechu montáž.
 • Frekvence izs.
 • Natasha lyonne american pie.
 • James blunt přítelkyně.
 • Vtipy o kozach.
 • Tázací zájmena italština.
 • Palciva bolest zad.
 • Porod ve 38 letech.
 • Diskriminant kvadraticka rovnice.
 • Poplatek matrika svatba.
 • Genderová nerovnost příklady.
 • Vestfalsky terier.
 • Odstranění divertiklů.
 • Granátové jablko pěstování.
 • Jak pozvat klienta na schůzku.
 • Opožděná puberta u dívek.
 • Vystouple licni kosti.
 • Harrachov orle.