Home

Citace zákona harvardský systém

Legislativní dokumenty (harvardský systém jméno-datum) Norma citace zákonů neřeší. Vzhledem k odlišné právní praxi, nenajdeme inspiraci k vytvoření citace českých zákonů harvardským stylem ani na zahraničních univerzitách. Protože je rok zveřejnění součástí označení zákona, považuji za nadbytečné jej znovu. Za rokem uvádíme zkratku Sb. (Sbírka zákona). Titul vyjadřuje název dokumentu, např. Zákon o ochraně spotřebitele. Příklad: Zákon č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele. Tato forma citace odpovídá i normě známé jako Harvardský styl, neboli Harvardský systém

povoleny 3 různé způsoby odkazování na bibliografické citace v textu: íselná metoda, harvardský systém a metoda poznámek pod arou. Pro každou fakultu se hodí jiná. Největší problémy v poslední době dělá právě harvardský systém, proto také vznikla tato metodika. Důležité citace, Harvardský systém citování Text dotazu. Dobrý den, mám dotaz ohledně citování (jedná se o diplomovou práci). Cituji v ní autora, který ve stejném roce vydal knihu i článek. Oba tyto zdroje chci uvést, ale nevím jak je odlišit. Takže v textu napíšu: Sirovátka (1997) uvádí a třeba v dalším odstavc Přímá citace. Pokud přebíráte z jiného zdroje doslovnou citaci, musíte použít uvozovky. Za větou pak uvedete zdroj ve vybraném formátu. Například citace podle harvardského stylu, který se používá nejčastěji, bude mít formát následující: (Autor - rok vydání) Např. (Novák 2007) Parafráz

Citace legislativních dokumentů. Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například:. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF Dobrý den, chci se zeptat, jak vypadá správná citace legislativy. Může vypadat následovně? Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Děkuj

3. Pravidla a prvky bibliografické citace 3.1 Tvůrce a. Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu. V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává a je vhodné uvádět vedlejší tvůrce. V některých případech lze jako tvůrce uvést významného editora. Harvardský systém (vi Harvardský systém Co je to tedy odkaz? Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete. V příkladu níže vyznačena zeleně. Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

Citace právních předpisů. Problematikou citací se zabývají Legislativní pravidla vlady ČR. Citovat lze: 1) Předpis např: zákon č. 40/1964 Sb. 2) Paragraf, Článek např: § 100 zákona č. 40/1964 Sb. 3) Odstavec, Odrážka, Věta např: § 100 odst. 1 § 100 odst. 1, písm a) § 100 odst. 1, písm a) bod 2 Způsob odkazování v textu. Často používané jsou poznámky pod čarou nebo Harvardský systém (metoda autor-datum). Bibliografická citace (bibliographic reference) Systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. Používáme konkrétní citační normu/citační styl (ISO 690; APA Style) Odkazy na citace v textu Co jsou to odkazy? Odkaz — je způsob propojení části textu práce se seznamem bibliografických citací.Uvádí se v textu práce a napomáhají najít dokument v seznamu použité literatury. Pro tvorbu odkazů existují tři metody: harvardský systém, metoda číselných odkazů a metoda poznámek 1. systém mena a dátumu (h arvardský systém), 2. číselný systém, 3. priebežné poznámky. SystØm mena a dÆtumu (harvardský systØm) Pri tejto metóde citovania je nevyhnutné upraviť zoznam odkazov (r esp. zoznam použitej literatúry) tak, aby za menom autora (a utorov) n asledoval rok vydania. Zoznam sa v tomto prípade usporadúv Citace v přehledu literatury Přehled literatury a její citace v textu 1) Časopis 2) Kniha 3) Elektronické dokumenty 4) Speciální případy I.) citace podle citace v článku (citace v citaci) - nevlastním separát - nepřímá citace (maximálně2-3 na celou práci, spíše dohledat původní zdroj

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

citace jako poznámky pod čarou a zároveň v celkovém soupisu na konci práce. Obvyklé označení stránky s citacemi je: Literatura, Soupis bibliografických citací nebo Použité zdroje (zahrnuje všechny typy dokumentů včetně elektronických). Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena) Harvardský systém (jméno - datum) • Odkaz je tvořen pomocí kulatých závorek, do kterých se uvede příjmení prvního autora, rok, případn strana. Příklad: (Cejpek, 1967, s. 151) • Soupis je řazen abecedn podle příjmení autorů, po jménu autora následuje rok, případn malé písmeno abecedy

Postup je stejný jako u citace zákona v češtině, překládá se pouze slovo.. Harvardským stylem, tzn. uvedení prvního údaje bibliografické citace a roku vydání, např. Harvardský systém: příklad použití v textu Harvardský systém: seznam literatury ; 6 Harvardský systém - issuu. Harvardský systém je jedním ze způsobů odkazování na bibliografické citace v textu v rámci normy ISO 690. Zde je podrobný manuál na jeho správné použití. Co napsat do citace, když chybí v informačním zdroji datum. Co napsat do citace, když chybí v informačním zdroji datum V případě, že je citace delší než 3 řádky, resp. 40 slov, je psána v samostatném bloku písmem o velikosti 10pt a je oddělena od ostatního textu jedním vloženým řádkem před a za textem vlastní citace. Citovaný text není ohraničen uvozovkami a také není psaný kurzívou

 1. u citace § 24 odstavec 2 písmeno f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 2010, str. 53 a v seznamu literatury: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ÚZ č. 770, Sagit, 2010, § 17a, s. 31 ISBN 978-80-7208-786-
 2. Harvardský systém je jedním ze způsobů odkazování na bibliografické citace v textu v rámci normy ISO 690. Zde je podrobný manuál na jeho správné použití
 3. Všechna práva vyhrazena podle zákona o právu autorském č. 121/2000 Sb. Text je určen pouze pro Pokud se citace používají společně se seznamem bibliografických záznamů označována také termínem Harvardský systém), často se užívá také v
 4. (harvardský systém) Kulatá závorka za citátem -Příjmení prvního autora -Rok -Strana Pokud citujeme více dl stejného autora se stejným rokem vydání, odlišíme písmenem Pokud není uveden autor, použijeme zkratku Anon. Příklady: (Slowík, 2007, s. 67-68) (Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2013
 5. METODY CITACE Forma jméno-datum (Harvardský systém) Skládá se z příjmení autora a roku vydání. Údaje jsou uvád ěny v kulatých závorkách. Soupis bibliografických citací je řazen abecedn ě podle p říjmení prvního autora. Pokud se cituje více d ěl od jednoho autora, jsou díl
 6. Bibliografické citace aneb něco málo z autorského zákona Pokud jsou informace na mém webu pro vás natolik zajímavé, že byste je rádi použili do vlastní práce (v prezentaci 1, do sylabu pro školení vedoucích zaměstnanců, do školní práce apod.), tedy rádi byste je citovali, nezapomeňte, prosím, že je lze v souladu s autorským zákonem převzít pouze v případě bude-li

citace, Harvardský systém citování — PS

 1. Parafráze - nepřímá citace • Parafrází je jak formulačně upravený text zdroje, tak převzatá myšlenka. •Podle citační směrnice se žádným zvláštním způsobem nevyznačuje, pouze se opatří odkazem. •Parafráze (nepřímé citace) jsou v odborných textech podstatně častějším jevem, než citace přímé
 2. Pokud není použit harvardský systém odkazování, pak se rok vydání v citačních záznamech uvádí až za názvem vydavatele. Delší citáty (v rozsahu tří a více řádků) je vhodné v textu sázet s odlišnou velikostí písma a / nebo celkovým odsazením převzatého textu zleva
 3. Dále se uvádí konkrétní ustanovení.Tato forma citace odpovídá i normě známé jako Harvardský styl, neboli Harvardský systém.Citaci si můžete stáhnout i z knihovních katalogů, databází (více informací najdete v kapitole Pomůcky a nástroje pro citování). K vytvoření citace jsou u každého typu dokumentu potřeba.
 4. ární, bakalářské nebo diplomové práci? Tento článek vám udělá jasno a ukáže konkrétní příklady, jak na to. Harvardský systém. Princip: V textu práce odkazujeme ve formátu (Jméno - datum), kde jméno je zpravidla příjmení autora citované práce a datum rok publikace Bakalarska_prace-1
 5. Harvardský systém měl velmi výrazný vliv nejen na teorii, ale také na praxi řízení lidských zdrojů, zvláště díky tvrzení, že řízení lidských zdrojů je záležitostí všech manažerů, než aby bylo pouze záležitostí personalistů a personálního útvaru. (Armstrong, 1999, s. 151) 2.1.2 Britské model

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

Jak na citace podle APA Citování v textu Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu a data vydání (tzv. author-date systém nebo také harvardský systém) • V místě, kde citujete dané dílo v textu, uvedete do kulatých závorek první údaj nebo slova z bibliografického záznamu citovaného díla a dále rok. Harvardský systém V příspěvku lze rovněž citovat formou jméno a datum (harvardský systém). Odkaz na zdroj v textu: (Příjmení autora rok, příp. strana) - (Novák 2001), (Novák 2001, s. 11). Je-li jméno autora uvedeno přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu: (2001, s. 31) Úvodem Po více než šesti letech příprav bylo 15. června 2010 organizací ISO oficiálně publikováno v pořadí již 3. vydání mezinárodní normy ISO 690, a to paralelně, jak bývá zvykem, v anglické [ISO 690:2010(E)] i francouzské verzi [ISO 690:2010(F)]. Nové vydání zároveň ruší a nahrazuje předešlé 2. vydání normy ISO 690 z roku 1987 [ISO 690:1987] a také 1.

Tvorba bibliografických citací dle aktualizované normy ISO 690. Více informací v kurzu na portále IVA: http://iva.k.utb.cz/?page_id=34. Prezentace ke stažení Harvardský systém, Příklad citace zákona v textu. Teprve zákon č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních, zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, a vyhláška č. 40/1953 Sb., o odborné způsobilosti a odborné výchově středních a nižších zdravotnických pracovníků, stanovily, že.

Suverénní stát v mezinárodním právu je politický subjekt, který je reprezentován jedním centralizovanou vládu, která má svrchovanost přes geografické oblasti. Mezinárodní právo definuje suverénní státy jako stálé obyvatelstvo, definované území, jednu vládu a schopnost vstupovat do vztahů s ostatními suverénními státy.. Harvardský citační systém: Pro uvádění literárních odkazů se používá Harvardský citační systém. Odkazy na literaturu se uvádějí do závorky, která může být vložena průběžně v textu hned za údajem, ke kterému se odkaz vztahuje, případně na konci věty nebo odstavce, vztahuje-li se odkaz na ucelenou širší.

Citace legislativních dokumentů - Knihovna VŠE - Vysoká

Citace legislativních dokumentů norma ČSN ISO 690 přímo nedefinuje. Pokud jsou v závěrečné práci citovány legislativní dokumenty pouze České republiky, doporučujeme název země vynechat a začít citaci názvem dokumentu. Vždy by v citaci mělo být obsaženo číslo zákona (vyhlášky) ve Sbírce zákonů Citace v textu jsou zapsány metodou, označovanou jako Harvardský systém - cituje se pomocí prvního údaje záznamu a data vydání. Na prvním místě je uvedené příjmení autora (verzálkami), popřípadě jméno korporace nebo název (např. heslo). Na druhém místě j Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce Školním dílem. Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně Podpůrná prezentace k lekci Jak na citace podle APA Style v rámci informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU

Generátor online citací - citace webových stránek podle

 1. Z rubu titulní strany (hlavičky stránky, obálky, obalu, doprovodné dokumentace apod.) Údaje se uvádějí v přesném pořadí Nelze vynechávat povinné údaje, jsou-li dostupné Pravidla tvorby citací (pokračování) V případě, že některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, odhadujeme, nebo opravujeme chybný udaj.
 2. Nejjednodušší a v humanitních vědách nejvyužívanější je takzvaná metoda prvku a data zvaná také Harvardský systém. V přírodních vědách a technických oborech se často využívá metoda číselných odkazů (v textu jsou jednotlivé citace číslovány, na závěr textu pak autor uvede bibliografické údaje.
 3. Harvardský styl). (Maršíková, 2011) -DOPORUČENO 2. Citování pomocí průběžných poznámek. Poznámky pod čarou -viz • Systém ve kterém se uskutečňuje hospodářský proces vymezený určitými do zákona odaních zpříjmůzapracovány daňový

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se. • Za původnost práce a dodržování litery autorského zákona, jakož i za uvedení přehledu použité literatury a přesné citace neboli tzv. Harvardský systém. K citacím - krátké citace, které jsou integrální souásti myšlenky sdlované v nám • Za původnost práce a dodržování litery autorského zákona, jakož i za uvedení přehledu použité literatury a přesné citace neboli tzv. Harvardský systém. K citacím - krátké citace, které jsou integrální součásti myšlenky sdělované vnámi.

Vytvořte si citaci Generátor Citace

Pro uvádění literárních odkazů se používá Harvardský citaþní systém. Odkazy na literaturu se uvádějí do závorky, která může být vložena průběžně v textu hned za údajem, ke kterému se odkaz vztahuje, případně na konci věty nebo odstavce, vztahuje-li se odkaz na ucelenou širší þást textu 2.2 Odkazy na literární zdroje, bibliografické citace . Harvardský citační systém: Souhlasím se zveřejněním diplomové práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona.

Jak vypadá správná citace legislativy? Odpovědi

 1. Pablikado je systém pro mobilní zařízení s Androidem, který je určen pro čtení elektronických knih, článků a odborných textů. Citace = zkrácené označení zdroje přímo v textu, které slouží jako spojnice citovaného textu/obrázku Harvardský styl (tzv. jméno-datum) příklad 1: text text text (Novák, 2017, s. 74)
 2. 3.3 Prvky bibliografické citace 60 3.3.1 Povinné údaje 61 3.3.2 Další údaje pro elektronické zdroje 62 3.4 Příklady bibliografických citací 64 3.4.1 Tištěné dokumenty 64 3.4.2 Elektronické dokumenty 67 3.5 Metody zápisu odkazu v textu 69 3.5.1 Forma jméno, datum - harvardský systém 6
 3. Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu U
 4. Zmíněna jsou nová legislativní opatření, ke kterým došlo v roce 2001: Tedy novela zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a ratifikace Úmluvy 108 Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
 5. Bibliografické citace 56. 3.1 Citační etika 57 3.2 Citát, citace, bibliografická citace 59 3.3 Prvky bibliografické citace 60 datum - harvardský systém 69. Od zákona o vysokých školách v novelizovaném znění se odvíjejí směrnice rektorů vysokých škol a pokyny pro vypracování i šablony pro psaní VŠKP, které.

Jak odkazovat na zdroj

 1. Bavlněné župany Pro ženy KrásnéŽupany. Bavlněný dámský župan Pigeon P-474/2 s kapucí. Krátký župan s délkou nad kolena v mocca barvě má vnitřní část kapuce a jednu stranu pásku podšitou látkou ve světle růžové barvě, která je po celé ploše poseta vzorem různobarevných koleček, citronů, pomerančů a kiwi. 3/4 rukávy jsou ukončeny velmi hezkou světle.
 2. Katedra germanistiky. Doporučení pro zpracování bakalářské práce. Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen písemně prezentovat zpracování zadaného tématu
 3. Harvardský systém). Odkaz v textu se dává v místě, kde se cituje práce jiného autora - uvádí se jméno a rok. Např.: jak tvrdí Whitehouse (2011). téma si v nedávné době si získalo novou pozornost (Lonka, 2003; Mansouri et al. 2012)

Sdělení pro tisk Praha 5. 9. 2001. Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že v tisku se objevila zavádějící informace o tom, že sestra, která telefonicky sdělí otci, že se mu narodil zdravý potomek, poruší zákon o ochraně osobních údajů The Hobbit Brickset: LEGO set guide and database. LEGO set database: The Hobbit. Notes Promotional cloth bag containing a Bilbo Baggins minifigure and small insert given away to attendees who followed clues on a map to different boothes at the San Diego Comic Convention July 2012 to promote the launch of the 'The Hobbit: An Unexpected Journey film and LEGO sets. Prohlašuji, že v souladu s §47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném zn ění souhlasím se zve řejn ěním své diplomové práce, a to v nezkrácené podob ě elektronickou cestou ve ve řejn ě p řístupné části databáze STAG provozované Jiho českou univerzitou v Českýc Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování závěrečných prací. Vzhledem k tomu, že harvardský systém odkazování žádnou automatiku téměř nepotřebuje a je jak pro autora.

Citace - Knihovna VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praz

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona þ. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též AZ) Určuje práva a povinnosti, vymezuje etiku chování a využívá nezbytná tabu. V českém právním řádu základní pojem termínu rodinné podnikání - RODINA - není definován. Tématu rodiny je věnována II. část nového občanského zákona z roku 2012

 • Malé ventilátory.
 • Dpo jízdní řády ostrava.
 • Příkazy windows.
 • Akutní bronchitida ns.
 • Helicave cena.
 • Kim čong un vlak.
 • Škoda 1201 sedan 1:43.
 • Site down detector.
 • Půjčovna obytných vozů levně.
 • Silniční cyklistika závody 2018.
 • Vodka soda limeta nazev.
 • How to install windows 10 from usb.
 • Air united airlines.
 • Scooby doo! prokletí nestvůry z jezera cz dabing.
 • Earth radius.
 • Pc hry recenze.
 • Energetický metabolismus při fyzické zátěži.
 • Prstová jóga.
 • Kouty vlasy ženy.
 • Spálenina na oblečení.
 • Pstruh sliz.
 • Bowtie prague.
 • Uv lampa na vodu.
 • Male a female.
 • Luxusní pánský deštník.
 • Platina cena 1g.
 • Koberce do stanu.
 • Seznamovací hry na adaptační kurz.
 • Nemám pečící papír.
 • Smecta příbalový leták.
 • Lego starwars.
 • Rašínovo nábřeží restaurace.
 • Jak naučit miminko přetáčet se.
 • Bolest hlavy vodni dymka.
 • Ibc brno restaurace.
 • Tateri most.
 • Cedrus atlantica glauca pendula cena.
 • Jak odstranit barvu ze dřeva.
 • Jak si hrat s kralikem.
 • Líheň vajec.
 • Freddy jeans ostrava.