Home

Literární pojmy pracovní list

ŽIVOT A POVINNOSTI PODDANÝCH - ZÁPIS | VÝUKA ČESKÉHO

DUMY.CZ Materiál Základní literární pojmy - tes

Literární výchova, Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 104,56 k Tento materiál seznamuje žáka se základními pojmy literární teorie. Zaměřuje se na vysvětlení a procvičování slovní zásoby, zároveň ale obsahuje také jazykové úkoly Pracovní list určený pro práci s textem, ke stažení, učebnice možno půjčit ve škole do dohodě ke zkopírování. Celý článek > Základní literární pojmy. Ke stažení pracovní list Procházka literárními pojmy. Celý článek > Poezie - základní pojmy. Základní pojmy, druhy rýmů, personifikace, přirovnání. Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo VY_32_INOVACE_CJ0109 - Literární druhy - pracovní list VY_32_INOVACE_CJ0110 - Literární druhy - doplňovačka VY_32_INOVACE_CJ0111 - Verš, strofa, rým, rytmu

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Literární výchova / Poezie - rým, sloka, verš a jeho druhy Základní literární pojmy Pracovní list - literární pojmy (spisovatelé a jejich díla, další doplňovací úkoly) 9. ročník Tento pracovní list slouží k tomu, abyste si zopakovali a oživili pojmy z literatury. Pokud si nebudete něčím jisti, vezměte si na pomoc čítanku, sešit na literární výchovu nebo internet. 1 Pracovní listy . Základní literární pojmy Ke stažení pracovní list Procházka literárními pojmy. PROCHÁZKA LITERÁRNÍMI POJMY.docx Sokolská.

Literární pojmy - práce s poezií. Tato prezentace slouží k seznámení se s literárními pojmy, pracovní list pro dvojice žáků pro práci s vybranou básní. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-viii-cj-12.pptx: Velikost: 1011.58 KiB: Autor Pracovní list - literární druhy, žánry a prostředky 1) V nabídce máte deset literárních pojmů, přiřaďte je správně k jednotlivým definicím: BAJKA, LYRIKA, APOSTROFA, POVĚST, EPITAF, KRONIKA, PROLOG, ÓDA, OXYMORON, EPIGRAM a) veršovaný nápis na náhrobku, charakterizuje zemřelého Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy LITERÁRNÍ POJMY 1. LITERÁRNÍ POJMY 2. LITERÁRNÍ POJMY 3. LITERÁRNÍ POJMY 4. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. NÁRODNÍ OBROZENÍ. KAREL JAROMÍR ERBEN - POLEDNICE. Polednice - rozbo

Literární památky. Vysvětli pojmy: legenda - letopisy - kronika - Pracovní list - Počátky českého státu - Přemyslovci Author: peta Last modified by: peta Created Date: 10/25/2011 8:48:00 AM Other titles Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92777; Multimédia 2062; Ostatn literární kvíz, literární pojmy, Z. Literární výchova V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle Pracovní list formou literárního kvízu je možné zařadit v úvodu hodiny jako motivační prvek. Zaměřuje se na základní pojmy z literární teorie. Lze vybrat ze 3 možností - pouze 1 odpověď je správná. Očekávaný výstup: rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Literární kvíz aneb Opakujeme. Opakujeme literární pojmy 1. Vymyšlené vypravování, v němž vítězí dobro nad zlem (chytrost nad hloupostí), objevují se tu kouzelné předměty a nadpřirozené bytosti. 2. Lyricko-epická báseň se smutným obsahem a obvykle s tragickým koncem. 3. Vypravování, které má pravdivý základ, vztahuje se k určité době, osobě.

Pracovní list Jan Neruda - křížovka, práce s textem. Jan Neruda - Dědova mísa - práce s textem - zadání /1834 - 1891/ Zopakuj si literární pojmy a doplň křížovku LEGENDA: 1. autor knihy Devatero pohádek 2. spisovatel s příjmením Pavel 3. jinak poezie 4. autor slov naší hymn Říkadla a říkanky Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy. Očekávaný výstup: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Říkadla a říkanky - pl.doc Říkadla a [ Literární žurnalistika v současnosti - pracovní list Literární žurnalistika v současnosti - testová úloha Rysy vývoje světové kultury po roce 1945 (RU) neorealisté, beatnici, aj

Pracovní list, v němž si žáci prostřednictvím doplňovačky nejprve zopakují některé probrané literární pojmy, vyluští tajenku: VLADIMÍR VAŠEK, poté se seznámí s ukázkami ze sociálních balad tohoto autora a pracují s nimi podle zadaných úkolů Základní pojmy: renesance, humanismus, humanisté, raný humanismus, Johannes Gutenberg, latinský humanismus, Jan Mladší z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, český humanismus, Viktorín Kornel ze Všehrd, Zikmund Hrubý z Jelení, Řehoř Hrubý z Jelení, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Lukáš Pražský, Hynek z Poděbrad, zobecněný humanismus, Martin Kuthen, Václav. Pracovní list. Rozděl prameny do příslušných kategorií: vysvědčení, fotografie, dopis, kosterní pozůstatky, noviny, zápisy soudních jednání, deník, mince, zákoníky, keramika. prameny obrazové prameny hmotné prameny písemné. úřední prameny písemné. literární 2. Urči století u uvedených letopočtů. Podle tabulky.

Video:

Pracovní list - literární pojmy

Projekt pro školy připravila nezisková organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak. Dvanáct škol z České republiky otestuje v praxi vyučování pomocí tabletů a dotykových obrazovek Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy. Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 6. týden - Podstatná jm. rodu mužského - tvrdé vzory. Pracovní list Název materiálu: -BAJKA - PRACOVNÍ LIST VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_13 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o bajce. Žák při jednoduchém rozboru literárního textu používá základní literární pojmy, seznamuje se s autory, přiřazuje lidské vlastnosti zvířatům

Literární pojmy Materiály Škola dotyke

Pracovní list je vhodný jako příprava z českého jazyka. Zdroje a použité materiály: 1. ERBEN, Karel Jaromír Vysvětli tyto pojmy: metafora, metonymie, personifikace, přirovnání, anafora, Urči literární druh a žánr: lyrickoepická báseň,. Pracovní list je vhodný jako příprava k z českého jazyka. Zdroje a použité materiály: 1. MÁCHA, Karel Hynek 6. Vysvětli tyto pojmy: metafora, metonymie, personifikace, oxymóron, epiteton, Urči literární druh a žánr:. Literární pojmy 12. týden. Různé úlohy z geometrie PDF: Literární pojmy 13. týden. Opakování - testy Cermat domácí příprava ODKAZ: Opakování - testy Cermat domácí příprava ODKAZ: 14. týden. Opakování - testy Cermat domácí příprava ODKAZ: Opakování - testy Cermat domácí příprava.

Základní literární pojmy - Digitální učební materiály RV

 1. PRACOVNÍ LIST - literární druhy a žánry. Podstata a fce umělecké literatury; Členění literatury; Literární druhy; Struktura literárního díla; Nejstarší slovesné projevy; Starověké orientální literatury prezentace; Bible; Biblické příběhy; Antická literatura; Antická literatura II → rozbor Médei
 2. a literárněvědní pojmy; Literární historie a literární teorie (1.8; 1.9) 10-20 2 Písemná práce V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Centrum pro Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku kon
 3. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnázi
 4. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění. 1. cvičení: Přiřaďte podstatná jména rodu ženského ke správným vzorům Test na Povídky malostranské - pojmy. Vpořádku nebo v pořádk
 5. Literatura pro 3. ročník 4 1 Světová poezie v 1. polovině 20. století 1.1 Opakování učiva 2. ročníku Úkol 1 Vyluštěte křížovku. (23b) Významný představitel v deckého realismu u nás. Sm r, který se snažil zachytit prchavý okamžik, dojem
 6. (odpovídají na otázky, doplňují chybějící údaje, charakterizují pojmy z literární teorie a uvádějí příklady,) Pracovní list je koncipován jako podklad pro opakování Prezentace je volně přístupná a je možné ji využít v případě nepřítomnosti ve výuce v rámci samostudi
 7. Pracovní list na literární pojmy a tropy ZDE; Pokud byste si s čímkoliv nevěděli rady či potřebovali něco dovysvětlit, neváhejte a obraťte se na mne (Skype / Messenger / WhatsApp / e-mail). Přeji všem mnoho zdaru při plnění úkolů. .

Literární pojmy Inkluzivní škol

Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárního textu používá základní literární pojmy. Rozbor básně 2 Báseň a obrázky. Přečtení básně a výběr, jestli se o obrázku v básni píše. Zodpovězení otázky v kolikátém verši slovo leží. Odkaz na televizní vysílání 3. roční Sekce Charakteristiky obsahuje už celkem 459 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Pracovní list - LITERÁRNÍ POJMY (za plusko). Výsledek tajenky stačí napsat do soukromého chatu na Teams (do 15. května). Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz. Zeměpis Opakování literatury - pracovní list pro 8. ročník, opakování učiva - literární pojmy, autoři a díla 10. Malý princ 1-2 - soubor pracovních listů a zadání pro první část projektu Malý princ (7. ročník): úvodní zadání pro každého žáka, pracovní listy pro 1. a 2. kapitolu, zadání úkolů pro skupiny po. orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro dìti s poruchami uèení a slabší ètenáøe ve vyšších roènících. èíst s porozumìním, aktivnì pøistupovat k èetbì, rozvíjet vztah k literatuøe literatura, ètení s porozumìním Pracovní listy , psací potøeby , pastelky Každý žák má svùj pracovní list

Pracovní listy Základní škola Sokolská Třebo

Kompetence pracovní Žák: základní literární pojmy dělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova ovlivňuje žákovy postoje a hodnoty. Komunikace verbální i nonverbální může být též rozvíjena pomocí prvků dramatické výchovy • Pracovní list slouží k procvičení učiva, je součástí tématického okruhu Literární výchova - literární pojmy: verš, rým. • Pracovní list je zaměřen na procvičování literárních pojmů verš, rým, na rozbor básně Jiřího Havla - Divný svět (název, básník, sloky, verše, rýmy, obsah, správný přednes) 2) Ve dvojicích nebo jednotlivě (podle zdatnosti žáků) odhalí Máchovo tajemství - vyplní pracovní list Z Máchova života. U slabších tříd/žáků je potřeba zkontrolovat porozumění zadání, modelovat, jak vypadá vetřelec ve větě. Vodítkem může být i počet hledaných vetřelců Pracovní list prověřuje učivo o slovních druzích, podstatných jménech a přídavných jménech testovou formou, dále zahrnuje několik úkolů k práci s textem. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xv-cj8.doc: Velikost: 201.5 KiB: Autor Do 22.10. do 23:59 mi prosím odevzdejte vyplněný pracovní list na ANTICKÝ ŘÍM. Podmínky stejné jako u předchozího úkolu. Využijte k vypracování vaše poznámky, poznatky ze zhlédnutého dokumentu (viz výše), případně učebnici dějepisu nebo internet

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

Jiří ŠŤASTNÝ: je mi 18 let a necelý rok žiji za polárním kruhem, 2700km od domova. Pojďte se mnou a nakoukněte, jaké to tu je. Přiblížím Vám můj norský příběh a také se můžete dozvědět, proč je občas dobré atakovat komfortní zónu, nebát se změny a nebo jak vypadá školství v Norsku Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu Studijní materiál Král Lávra - rozbor díla k maturitě už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)

Figury a tropy Tropy - denotát - přímé vztažení jména k označovaného objektu (určitým slovem nazveme nějakou konkrétní věc, jev LITERATURA - napsali jsme slíbené opakování. Příště začneme další ukázky. Každou hodinu Lv můžeme zkoušet literární pojmy. SLOH - učíme se psát osobní dopis. V pátek 9.10. měli žáci odevzdat DÚ - ti, kteří zapomněli, mohou přinést v pondělí 12.října, pak už ne! 28.9.-2.10.202

DUM - učební materiály - GYZ

Poté, co si vylosujete lísteček s číslem zadání a dostanete svůj pracovní list, strávíte příjemných dvacet minut na potítku, kde si budete snažit vytáhnout z vygumované paměti jakoukoli použitelnou informaci. Předejděte tomu a ještě před dnem D si alespoň rámcově připravte postup, jak text analyzovat Literární moderna Generace májovců aneb dědictví Máje v české literatuře Dětství a mládí s Vrchlickým Ruchovci a lumírovci v české literatuře Poznej osobnosti české literatury 3-1 Milan Kundera, život a dílo B. Hrabal, Ostře sledované vlaky, prac. list Milan Kundera, Monology, pracovní list Bohumil Hrabal divadla. Každé literární dílo (a tedy i poezie) můžeme rozčlenit na tři základní složky: na jazykový, tematický a kompoziční plán. Básnické prostředky spadají do plánu jazykového. Jedná se o takový způsob užívání jazyka, který text ozvláštňuje, a čím lépe a příhodněji jej umí autor použít, tím lepšího. Pracovní list. Na základě informací o charakteru poezie jednotlivých autorů přiřaďte k uvedeným úryvkům z básní jména autorů: 1. Především ať verš hudbou žije, Dej přednost verši lichému, bez tíhy, nestrojenému ať vzdušnější je! 2. A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hláse

Pracovní listy a testy Zamčeno BRUKNEROVÁ Tereza. 15 říj 2020 BRUKNEROVÁ Tereza. 15 říj 2020 0: Přejít na... Next activity Next activity Literární pojmy/nástroje k rozboru textu 1 Titulní stránka. Salambo - historický román. Citová výchova - psychologický-společenský román. Tři povídky - souhrn povídek. Bouvard a Pécuchet - poslední autorův román. Paní Bovaryová. 1. Charakteristika díla - epika - próza - psychologický román Ve své době skandální francouzský román líčí rozpad manželství a vztahů vlivem kolize ideálů a skutečnosti Balada je lyricko-epický veršovaný útvar mnohdy s ponurým, strašidelným dějem, ovšem i šťastným, oslavným a většinou nešťastným, někdy až tragickým koncem. Námětem je v mnoha případech provinění člověka, které je potrestáno řízením nadpřirozených bytostí či osudu. Balady mají prudký dějový spád a bohatý jazyk, častým jevem je sugestivní a. 10. Literární generace 2. poloviny 19. století Pracovní list 10A 1. Jak ovlivnilo český kulturní život období bachovského absolutismu? 2. Vyjmenuj literární generace 2. pol. 19. století a vysvětli jejich název. 3. K dílu dopiš jméno autora a literární generaci, do které patří: Radúz a Mahulen

Základní literární pojmy datakabinet

Základní literární pojmy Základní škola Sokolská Třebo

Pracovní listy s názvem Únor 1948 navazují na výukovou prezentaci k danému tématu. Studenti pracují s dobovými pojmy, seznamují se s osobnostmi a na základě analýzy textů vyhodnocují události z února 1948, které vedly k nastolení komunistické diktatury Vy plň PL - pomůže ti text výše (nebo PS - HRAVÁ LITERATURA, uprostřed jsou žluté pojmy - s. 2)vyplněný pracovní list si založ (kontrolu uděláme společně - doufám že příští týden on-line) a) Divadelní prostředí: Divadelní představení probíhá _____.Diváci sedí _____.Na jevišti je _____ (veškeré předměty, její součástí jsou i _____). kulisy v.

 • Diplomova prace autismus.
 • Rovnoběžník příklady.
 • Www vodafone cz muj obnova.
 • Dubové špalíky.
 • Https www geocaching com play search.
 • Filmová produkce volná místa.
 • Koupaliště kraví hora kamera.
 • Orf wiki.
 • Gme zesilovač.
 • Slunečníky mountfield.
 • Zrušené turistické známky.
 • Předplatné 100 1 slevomat.
 • Koncovky sloves v minulém čase cvičení.
 • Baterka online.
 • Alergie na prací prášek u deti.
 • Prsní implantáty polytech.
 • Pes pro rodinu.
 • Cnicus benedictus.
 • Podnikatelský záměr fitness centrum.
 • Blanco sitko.
 • Irish breakfast tea.
 • Autotronik střední škola praha.
 • Testynanic fyzika.
 • Z čeho postavit rodinný dům.
 • Yoda's padawans.
 • Jak vypadají maďaři.
 • Divoký losos cena.
 • Www jcdecaux.
 • Vyrážka ze zapaření.
 • Pramen divoké orlice.
 • První měsíc miminka.
 • John deere factories.
 • Jak pozvat klienta na schůzku.
 • Neustrie austrasie.
 • Mostar.
 • Devil wears prada online english subtitles.
 • Wikipedia textový editor.
 • Prorezavani sestek u deti.
 • Jim kay ohnivý pohár.
 • Krmné směsi ceník.
 • Ubytovna uherské hradiště.