Home

Obohacování slovní zásoby

Naučné karty POVOLÁNÍ 2 - www

- slovní zásoba je dána vývojem společnosti, některé jevy a předměty zanikají, nové vznikají, celkově slov přibývá - způsoby obohacování slovní zásoby: 1. tvoření nových slov: a) odvozováním (přelet, počítačový) b) skládáním (ropovod) c) zkracováním (Čedok, ODS Proměny slovní zásoby. Slovní zásoba patří k nejméně stabilním prvkům jazyka. Vyvíjí se podle aktuálních potřeb mluvčích daného jazyka. K obohacování nebo změnám slovní zásoby dochází několika způsoby: tvořením slov, změnami slovního významu, tvořením víceslovných pojmenování

OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - u jednotlivých slov určuješ způsob obohacení. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slov. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slo • okraj slovní zásoby - slova, která pro běžné dorozumívání nepotřebujeme nebo která se rychleji mění (např. slova módní, knižní, odborné názvy) Slovní zásoba jazyka se neustále rozvíjí - rozšiřuje se, obohacuje se o nová slova. Základními způsoby obohacování slovní zásoby jsou: • tvořením nových slov test obohacování slovní zásoby . Autor: ta první (2vlož. 65vyzk. +6% ø)... vloženo 17.4.2013. Test vyzkoušen 7774 krát, průměrný výsledek je 76.5%. slovo podzemí. vzniklo: tvoření slov - odvozování. Obohacování slovní zásoby 1) tvoření slov - a) odvozování příponami a předponami (lesník, rybník, prales, velryba) - b) skládání slov (lesostep, ropovod, zeměkoule) 2) spojování slov v sousloví (tzv. víceslovná pojmenování - lidová škola umění, pákový lis

22. Obohacování slovní zásoby - Český jazy

Slovní zásoba - Wikipedi

SKLÁDÁNÍ SLOV Mgr

Online testy český jazyk, slovní zásob

 1. Ohohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby probíhá v souvislosti se změnami potřeb společnosti. Rozlišujeme několik možností obohacování: Přejímání slov cizích z nespisovných vrstev jazyka (obecná čeština) ze starších období Tvoření slo
 2. Způsoby obohacování slovní zásoby: a) odvozováním - pomocí předpon, přípon a koncovek (v češtině základní způsob) les - prales - pralesní, létat - letadlo. b) skládáním - z více slovních základů. zeměkoule, dějepis, středověký, lichokopytník. c) přejímáním z cizích jazyků - software, florba
 3. Tvoření slov pomocí odvozování, skládání a zkracován
 4. ˜ a) Kterým způsobem obohacování slovní zásoby se do češtiny dostala následující slova a slovní spojení (tvoření nových slov, přejímání z cizích jazyků, přenášení významu, tvoření sousloví)? satelit, orbitální stanice, mastné oko, parfém, stoleček, horský hřeben, zemědělství, OSN
 5. Obohacování slovní zásoby. 24. října 2015 20:43 | PhDr.Lucie Kvasničková výchova Obohacování slovní zásoby. S moderní dobou, kdy děti více vysedávají u televizních obrazovek či u počítačů a tabletů, a méně komunikují se svými vrstevníky i s rodiči, je často vidět u dětí nedostatečná slovní zásoba a obecně slabší verbální dovednosti

obohacování slovní zásoby - Čeština — testi

 1. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - slovní zásoba je dána vývojem společnosti, některé jevy a předměty zanikají, nové vznikají - celkově slov přibývá způsoby: 1. ZMĚNA VÝZNAMU SLOV (jádro atomu) 2. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV - odvozováním (počítač) - skládáním (ropovod) - tvořením zkratek a zkratkových slov (ODS) 3
 2. Způsobů jejího obohacování (tvoření slov) v češtině je několik. Mezi ně patří tvoření nových slov odvozováním (les - lesník), skládáním (anglický jazyk - angličtina) a zkracováním (Česká dopravní kancelář - Čedok). Dále se pak slovní zásoba obohacuje přejímáním slov z cizích jazyků (spaghetti - špagety), spojováním slov do sousloví (lehká atletika).
 3. Slovní zásobu jazyka lze charakterizovat jako stále se měnící a různorodý systém, který je neustále rozšiřován (viz obohacování slovní zásoby). Slovní zásobu tvoří dvě základní vrstvy, a to jádro a periferie. Mezi nimi poté existuje přechodová vrstva jednotek mezi těmito vrstvami přecházejícími
 4. slovní zásoba (živých jazyků) se neustále vyvíjí, dochází k tzv. obohacování slovní zásoby; Slovní zásoba z hlediska stylistického. Slovní zásoba obsahuje: slova stylově neutrální (= většina) použitelná v jakékoli situaci; například mít, hlava, strom, otec, pracovat, já, jedna, bílý,
 5. Tvoření nových slov je nejdůležitějším prostředkem obohacování slovní zásoby v češtině. Jeho podstata spočívá ve vytváření nových slov na základě slov, která již v jazyce existují. Nauka o tvoření slov studuje právě způsoby, postupy, a též prostředky, které se na tomto procesu podílejí. 2. 1
 6. Velmi důležitým zdrojem obohacování slovní zásoby ostravské hornické mluvy je též přejímání hotových slov běžných v místních nářečích nebo v celonárodním jazyce, ovšem s významem přeneseným. [2] V tomto článku chci pojednat právě o tomto způsobu rozšiřování a obohacování slovní zásoby
 7. Ustálená slovní spojení = sousloví, víceslovná pojmenování, mající význam jednoho slova, nelze některé ze slov nahradit synonymem (př.velmi krátké vlny - ne velice) - jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby. Druhy sousloví: 1. substantivní - podstatný znak je jméno (př.osobní vlak, kyselina sírová,vrh koulí
Skládačka TVARY 1 - www

obohacování slovní zásoby: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

11. Tvoření slov - slovotvorba (derivologie) - nauka o tvoření slov - jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby - nová pojmenování vznikají na základě již existujících slov Odvozování (derivace ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. ODVOZOVÁNÍ SKLÁDÁNÍ ZKRACOVÁNÍ TVOŘENÍ SOUSLOVÍ PŘEJÍMÁNÍ Z CIZÍCH JAZYKŮ Rozdělte slova do skupin podle toho, jakým způsobem obohatila slovní zásobu češtiny (odvozování / skládání / zkracování / sousloví / přejímání z cizích jazyků). přinést zeměkoule medúz

DESKOVÉ HRY procvičování násobilky - www

Obohacování slovní zásoby v internetové komunikaci Vocabulary enrichment in internet communication. Anotace: Tato diplomová práce nazvaná Obohacování slovní zásoby v internetové komunikaci se zabývá obohacováním slovní zásoby o specifické výrazy a jazykové prostředky, jež užívají matky v internetové komunikaci.. Obohacování slovní zásoby - slovní zásoba je dána vývojem společnosti, některé jevy a předměty zanikají, nové vznikají, celkově slov přibývá - způsoby obohacování slovní zásoby: 1. tvoření nových slov: a) odvozováním (přelet, počítačový) b) skládáním (ropovod) c) zkracováním (Čedok, ODS Pracovní list - Slovní zásoba a její obohacování : 7. VY_32_INOVACE_11_12.pdf (358561) VY_32_INOVACE_11_13: Pracovní list - Obohacování slovní zásoby : 7. VY_32_INOVACE_11_13.pdf (361094) VY_32_INOVACE_11_14: Pracovní list - Způsoby tvoření slov - odvozování : 7. VY_32_INOVACE_11_14.pdf (352564) VY_32_INOVACE_11_1 Obohacování slovní zásoby Obohacovaní slovní zásoby souvisí s vytváFením nových pojmenování v öeštiné. Zpúsoby obohacování slovní zásoby: . TVOkENíM NOVÝCH SLOV a) Odvozováním ke koreni kmene (= slovotvorný základ) pFidáváme pïípony, predpon Dokončíme obohacování slovní zásoby. Nezapomeň na úterý do pracovního sešitu vypracovat z učebnice Český jazyk strana 13 cvičení 8 a 9a (bez vět, které jsme dělali ve škole). Práce s textem - zadání nového úkolu nebo vypracovaný úkol ke kontrole - mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty

Vývoj slovní zásoby, obohacování slovní zásoby češtiny Věda, která se zabývá slovní zásobou, se nazývá lexikologie. Slovní zásoba = souhrn slov určitého jazyka (spisovných i nespisovných), je zachycena ve slovnících (lexikonech) Testi.cz > Jazyky > Čeština > obohacování slovní zásoby. test obohacování slovní zásoby . Autor: ta první (2vlož. 65vyzk. +6% ø)... vloženo 17.4.2013. Test vyzkoušen 7786 krát, průměrný výsledek je 76.5%. doba kamenná vznikla . přenášením slovního významu Aktivita propojuje obohacení slovní zásoby s významnými společenskými událostmi. Žáci se učí, že i slovní zásoba se vyvíjí dle aktuálních potřeb. Některé neologismy vzdorují času a přetrvají pro příští generace, jiná se stávají okazionalizmy

Počítání soba Boba 3 - JIŘINA BEDNÁŘOVÁ - www

Zpusoby obohacovani slovni zasoby, CJ - Český jazyk

Obohacování slovní zásoby. 1) Přejímání slov jiných útvarů národního jazyka (nespisovná slova postupným vývojem pronikají do hovorového jazyka, spisovné češtiny) - z obecné češtiny, ze slangu a z nářečí - př. neomalený, osopit se (z východočeského nářečí) dědina (původně - moravský dialekt Podrobně popisuje obohacování slovní zásoby jako změnu významu slov a tvoření nových slov odvozováním, skládáním, zkracováním, tvořením sousloví a přejímáním. Rozebírá slovní zásobu z hlediska významového - všímá si tak rozsahu a obsahu slova, nadřazenosti a podřazenosti slov i pojmenování

Učivo: Slovní zásoba Anotace (metodický list k použití ve výuce): pomocí tohoto pracovního listu si žáci procvičí obohacování slovní zásoby tvořením nových slov Očekávaný výstup: tvoří správně odvozená slova Jazyk: Čeština Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: odvozování slov. Tematický celek zaměřený na způsoby obohacování slovní zásoby je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti daných lexikálních jevů. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Únor 2013 Obor Slovní zásoba je soubor všech slov, které jazyk obsahuje. Slovní zásobu má každý z nás jinou. Odvíjí se od počtu slov, které známe. Přesněji ji můžeme rozdělit na slovní zásobu aktivní, to jsou slova, která používáme. Aktivní slovní zásobu tvoří 3 000 - 10 000 slov. Pasivní slovní zásobu tvoří slova, kterým rozumíme, ale v běžné řeči je.. Anotace: Obohacování slovní zásoby - pracovní a výukové listy. Autor: Mgr. Lucie Cihlářová. Slovní druh slova mnozí lidé Vím, že odvozování je jedním ze způsobů obohacování slovní zásoby (třeba vedle přejímání, skládání...). Odvozením např. od jména podstatného může mj. vzniknout jméno přídavné (dřevo - dřevěný)

Obohacování slovní zásoby Všechno se zpřeházelo. Odpověď . doskočišt Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Ustálená slovní spojení = sousloví, víceslovná pojmenování, mající význam jednoho slova, nelze některé ze slov nahradit synonymem (př.velmi krátké vlny - ne velice) - jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby. přejímání slov z jiných jazyků (ofsajd) hodně slov z latiny, ale i francouzštiny, španělštiny, italštiny, angličtiny, řečtiny; přenášení pojmenování (oko) metafora, metonymie, synekdocha; spojení slov - sousloví (psací stroj, hrací skříňka) tvoření úplně nových slo

Obohacování slovní zásoby - icestina

Slovo a slovní zásoba, obohacování slovní zásoby Milý studenti a studentky! v předchozích dvou prezentacích jste měli informace o slově, slovní zásobě a jejím obohacování. Na základě těchto informací zkuste nyní zodpovědět otázky (sešit i prezentace můžete používat Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoření slov Slova přejatá Samostatná práce se SSČ Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen Tvarosloví Opakování slovních druhů a mluv. kategorií Slovesný vid Pravopis - práce s pravidly čes. pravopisu Skupiny jazyků Rozvrstvení nár. jazyka a jazyková kultura Slovenštin Obohacování slovní zásoby: 1. tvoření slov: a) odvozování příponami a předponami b) skládání slov c) zkracování 2. spojování slov v sousloví 3. přejímání z cizích jazyků 4. změna slovního významu 1. Tvoření slov: Nauka o tvoření slov = etymologie a) odvozování: slova příbuzná - společný základ. ZADÁNÍ: 1. Opakujte způsoby obohacování slovní zásoby. 2. Pravidla pro psaní přídavných jmen zakončených na -n, -nn (tabulka učebnice str. 51 - 52) - zápis do školního sešitu. Celý příští týden budeme brát učivo z mluvnice (učebnice, pracovní sešit, český jazyk školní)

Obohacování sl. zásoby, CJ - Český jazyk - - unium.c

 1. Intenzivní test slovní zásoby je velmi důležitá věc pro všechny, kteří se zabývají slovem. Dokáže odhalit velké nedostatky ve vaší slovní zásobě, nebo vás naopak ujistí, že děláte správnou věc, když píšete. Ale vlastně může být zajímavý i pro ty, kteří se slovem neživí - přeci jenom naše slovní zásoba určuje, pokračovat
 2. Cvičebnice Diktáty a testy pro 8. třídu je v pořadí již třetím dílem z ucelené řady titulů určených k procvičování učiva 2. stupně základní školy. Je vhodný pro žáky 8. tříd a studenty 3. ročníků osmiletých gymnázií.Můžete si zopakovat látku týkající se jednotlivých tematických celků jako tvarosloví, obohacování slovní zásoby, skladby, v níž.
 3. Český jazyk a literatura - distanční výuka - 16.11.- 20.11.2020 . Mluvnice: Ahoj sedmáci, tento týden budeme opakovat obohacování slovní zásoby a probírat stavbu slova Slovotvorba krok za krokem - učebnice s. 33-34.Na středeční online hodinu si přepravte mluvnic
 4. Obohacování slovní zásoby. Slova přejatá. Slovní druhy a větné členy. Podřadné a souřadné souvětí. Interpunkce. Rozvrstvení národního jazyka. Pravopis. Tvůrčí psaní. Kniha a časopis. Dobrodružná a humoristická literatura. Versologie. Výstavba dramatu. 9. ročník Základy fonetiky. Slovní zásoba
 5. Učivo: studijní a kritické čtení - slovní druhy, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov Výstupy: žák odlišuje fakta od názorů, rozpozná manipulativní komunikaci, využívá základy studijního čtení. Stáhnout lis
 6. lexikologie, definice slova, þlenění, vývoj, obohacování, rozsah a proměnlivost slovní zásoby. Dále se tato kapitola zabývá přejímáním slov. Důraz je kladen na příþiny přejímání slov, dále na způsoby přejímání slov. Poslední þást této kapitoly je zaměřen

ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 1. tvoření nových slov: odvozováním, skládáním a zkracováním 2.přejímání slov z cizích jazyků 3. přenášení významu slova - ze základního významu vzniká další význam (metafora, metonymie) 4. tvoření sousloví - vzniká ustálené spojení slov, toto spojení má nový význam (střední škola). stana 4 SLOVOTVORBA = tvoření nových slov, zajímá nás, jak bylo slovo utvořeno 10B) OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY1. Tvoření slov - odvozování - skládání ot. 8.b) - zkracování 2. Spojování do sousloví = např. víceslovná pojmenování spojením běžných slov slovní zásoby - nově vzniklé sousloví získává nový význam (např. vlčí mák, sko Obohacování slovní zásoby Způsoby obohacování slovní zásoby: 1.) Změnou významu slov - zužování a rozšiřování, zánik a nový návrat, změna obsahu 2.) Tvořením nových slov - odvozováním, skládáním, zkracováním - zkratky a zkratková slova 3.) Spojováním slov v sousloví 4. Tvoření slov a) odvozováním, b) skládáním, c) zkracováním. Přenášení slovního významu Spojování slov v sousloví Přejímání slov z cizích jazyků Děkuji vám za pozornost. medaile TGM Penzista podzemí Příklady tvoření slov Příklady přenášení slovního významu motýlí (křídla) obraz

Poskládej slovo 1 - www

Tvoření slov, obohacování slovní zásoby . Slovní zásoba (lexika): - vedle mluvnice jedna ze dvou složek jazyka - souhrn slov určitého jazyka (spisovného i nespisovného), kterými označujeme osoby, zvířata, věci, vlastnosti, vztahy, děje a bližší okolnosti dějů ap. a je zachycena ve slovnících (=lexikonech Obohacování slovní zásoby Spojování slov v sousloví Tvoření nových slov - slovotvorba Přenášení slovního významu Přejímání slov z cizích jazyků METAFORA METONYMIE Rozšiřování slovní zásoby probíhá: 1)tvoření slov - odvozování (kovář, učitel) - skládání (zeměkoule, velkoměsto) 1. obohacování slovní zásoby. Stáhnout soubor: NAUKA O SLOVNI ZASOBE - obohacovani slovni zasoby 1.docx. 2. odvozování předponami a příponovou částí 3. skládání. 4. souhrnný jazykový rozbo

Slovotvorba je nauka o tvoření slov, obohacování slovní zásoby. Popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům. K tomu dochází následovně: Tvořením nových slov: derivace - odvozování pomocí afixů (předpon, přípon, koncovek): les - les-ní, pra-les Anglická slovíčka. vám pomohou vybudovat a také udržet si rozsáhlou anglickou slovní zásobu.. Nezáleží přitom na vaší úrovni pokročilosti, ale jen na vašem odhodlání systematicky na sobě pracovat a dosáhnout reálných výsledků.. Systém obsahuje 23453 slovních párů a 1949 frází a dosahuje cca 95% pokrytí slovní zásoby předních informačních zdrojů jako je.

Obohacování slovní zásoby - Školy Březov

Všemi zmíněnými druhy kalkování probíhá v češtině i v jiných jazycích obohacování slovní zásoby (vedle dalších způsobů, jako je např. derivace či kompozice). Pošlete tento příspěvek dál! ↓ cizí jazyky kalk přejímání překlady slovní zásoba slovotvorba Obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba jazyka se mění několika způsoby: + změnou významu slov + spojováním slov v sousloví + přejímáním slov z cizích jazyků + tvořením nových slov. Ke každému způsobu obohacování přidejte jeden příklad Slovo lidoop se dostalo do slovní zásoby. ČJ 8 Obohacování slovní zásoby DRAFT. 8th grade. 144 times. World Languages. 67% average accuracy. 3 years ago. klára. 0. Save. Edit. Edit. ČJ 8 Obohacování slovní zásoby DRAFT. 3 years ago. by klára. Played 144 times. 0. 8th grade

Obohacování slovní zásoby - Digitální učební materiály RV

 1. Obohacování slovní zásoby. Cílem DUMu je pomocí krátkých dovedností ověřit znalost způsobů obohacování české slovní zásoby. Stupeň: Střední škola. Předmět: Český jazyk
 2. B. Způsob obohacování slovní zásoby. Druhá a velice důležitá oblast, kde se setkáme s metonymií, je obohacování slovní zásoby. Představme si situaci, kdy by se v jazyce vždy muselo vytvořit nové slovo zároveň se vznikem nové věci, nového pojmu. Slovní zásoba by asi brzy praskala ve švech a lidé by se museli.
 3. Arial Wingdings Calibri Times New Roman Kapsle Motiv sady Office 1_Kapsle Snímek 1 Anotace Slovní zásoba a její obohacování Slovní zásoba (lexikon) Aktivní a pasivní slovní zásoba Centrum slovní zásoby Hledisko času Rozděl uvedená slova (spoj čarou) na historismy, archaismy a neologismy: Obohacování slovní zásoby Tvoření.
 4. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.
 5. Obohacování slovní zásoby Soubor lístečků k rozstříhání. Vhodné pro práci ve skupinách (připraveno pro 6 skupin). Úkol: Roztřídit uvedená slova podle způsobu, jakým o ně byla čeština obohacena
 6. Slovní zásobu jazyka lze charakterizovat jako stále se měnící a různorodý systém, který je neustále rozšiřován (viz [[Obohacování slovní zásoby|obohacování slovní zásoby]])
 7. Obohacování slovní zásoby a slovotvorba No teams 1 team 2 teams 3 teams 4 teams 5 teams 6 teams 7 teams 8 teams 9 teams 10 teams Custom Press F11 Select menu option View > Enter Fullscreen for full-screen mod

Obohacování slovní zásoby 1 2. Obohacování slovní zásoby 2 3. Sousloví, volné spojení slov 4. Univerbizovaná pojmenování (Nejdřív si najdi VV slova UNIVERBIZACE - příkl. jsme měli v PS 4J 9 - 7/6) 5. Slovní zásoba 1 6. Slovní zásoba Způsoby obohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby Slovní zásoba - jsou všechna slova daného jazyka, neustále se vyvíjí /vznikají nová slova, slova zastarávají a časem mizí/ Archaismy - zastaralá slova a tvary slov, časté v historických dílech /béřu se k domovu, tovaryš styk jazyků - obohacování slovní zásoby (do češtiny především němčina, latina, angličtina) puristé - snaha pronikání cizích slov odstranit . Keltština a keltské jazyky. Tá mé mo shuí ó déirigh an ghealach aréir, Ag cur tieneadh síos gan scíth ''s á fadú go géar 23. 11. - 27. 11. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA. Mluvnice: jazykový rozbor (kontrola), opakování - sousloví, volné spojení slov, způsoby obohacování slovní zásoby (přiřazování pojmů), do úterní hodiny mluvnice vypracujte: Práce s textem - slovní zásoba.docx (2.09 MB). PŘÍPRAVA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (e-learning): vypracujte lekci 1. DefiniceJedná se o jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby jazyka. Derivací (odvozováním) vznikají nová slova, a to pomocí předpon, přípon nebo obou zároveň.Příklady použitíotec → praoteclist → listíDělení slovaDe!ri!va!ceMůže vyskytovat také v těchto tvarechderivačníMůže být také omylem zapsáno jakoderyvacePříbuzná slovaslovotvorb

Tvary kolem nás - www

Obohacování slovní zásoby (tvoření slov

Zkratky v českém jazyce. Zkracování je v českém jazyce jedním ze základních způsobů obohacování slovní zásoby. Kromě zkracování sem spadá i odvozování, skládání, přenášení významu, přejímání z cizích jazyků a spojování slov v sousloví ASCS zachycuje dynamiku ve vývoji české slovní zásoby; obohacování slovní zásoby, posuny ve stylistickém hodnocení přejatých slov a jejich významové změny. Živě reaguje na zásadní společenské proměny, které se odehrávají v rychle se rozvíjející domácí slovní zásobě, zvláště na ty, které se vztahují ke. Pracovní list zaměřený na obohacování slovní zásoby

Tvoření slov, obohacování slovní zásoby - Český jazy

VY_32_INOVACE_01_6Č-Slovní zásoba a její obohacování AUTOR: Mgr. Jana Chmelíková DATUM TVORBY: Říjen 2013 OVĚŘENÍ: 1.11.2013 ANOTACE: Materiál je určen k uvedení učiva o složení slovní zásoby, o způsobech obohacování slovní zásoby a je zakončen praktickým cvičení Obohacování slovní zásoby Neverbální komunikace obrázky Opožděný vývoj řeči, slabá slovní zásoba, koktavost, patlavost, špatná výslovnost - to jsou běžné vady řeči předškolních dětí. Cílem logopedických pomůcek je odstranit nebo alespoň v. Pracovní list - DUM. Obohacování slovní zásoby https://kolesovice.webnode.cz/news/slovni-zasoba/ tvořením nových slov odvozováním (vrtule, dálnice, rozhlas.

Obohacování slovní zásoby

 1. obohacovÁnÍ slovnÍ zÁsoby odvozovÁnÍ sklÁdÁnÍ zkracovÁnÍ pŘejÍmÁnÍ z cizÍch jazykŮ odvozovÁnÍ slovo zÁkladovÉ koŘen pŘedpon pŘedpona koncovka pŘÍpona odvozovÁnÍ = nejČastĚjŠÍ zpŮsob tvoŘenÍ slov tvoŘenÍ pŘÍponami, koncovkami a pŘedponami slovotvornÝ rozbor - sr rozbor stavby slova - rss zahrÁdka sr.
 2. Kde se vzala slova, která používáme? Odpověď najdeš zde. Učitel: Chlebek Petr Přeskočit: Navigac
 3. ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 2 1. Učebnice - v uvedených cvičeních najdi příklady pro jednotlivé typy obohacování SZ. 30/5 8 sousloví 30/6 8 přejatých slov 31/4 4 slova složená další 4 vymysli 2. Nejčastějším způsobem obohacování SZ je ale ODVOZOVÁNÍ. To provádíme tak, že ke slovu ZÁKLADOVÉMU přidáváme
 4. 7. Jistě víte, jak se měsíce roku jmenují v angličtině, němčině nebo francouzštině. Jaký způsob obohacování slovní zásoby tyto jazyky využily?/1 bo
 5. Obohacování slovní zásoby 0% Ohebné slovní druhy 0%. Opakování pravopisu zájmen a Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky a spojky) 0% Souvětí a věta jednoduchá: doplňování VH a VV nebo VJ 0.
 6. Představuje důležitý zdroj obohacování slovní zásoby. Slova, která byla převzata: fotbal, bufet, kupé, parfém a mnoho dalších. ☝️V souvislosti s tvořením slov můžeme narazit na spojení slovotvorný základ. Co to je slovotvorný základ si ukážeme na následujícím příkladu
 7. Procvičování řeči a slovní zásoby VII. - Obt.1 . Alzheimerova choroba postihuje paměť a kognitivní funkce. Pod pojmem kognitivní funkce se můžeme představit schopnost plánování a rozhodování, zrakově prostorové dovednosti, pozornost, řeč a schopnost rozhodovat se. Jedním z možností, jak bojovat s progresí Alzheimerovy choroby, je tréning těchto funkcí pomocí úkolů

Obohacování slovní zásoby. Cvičení 1 . Cvičení 2 . Cvičení 3. Úvod Easter Respekt Christmas Monkey English :) AJ4B Halloween Grammar exercises Prepositions Commands Body Parts Toys Months Present Continuous TESTS To be / To have Christmas Clothes CAN Have got / has got Telling the Time Videos My House. Zvládání frází, obohacování slovní zásoby, další rozvoj jazykových dovedností, práce se slovníkem, angličtina v praxi. Lektor: Mgr. Jitka Hlaváčková. Kroužek bude probíhat každé úterý od 26. září 2017. Cena za pololetí: 1.300,- Kč. Kapacita: 10 dětí, nutná přihláška, či předchozí domluv Obohacování slovní zásoby. S moderní dobou, kdy děti více vysedávají u televizních obrazovek či u počítačů a tabletů, a méně komunikují se svými vrstevníky i s rodiči, je často vidět u dětí nedostatečná slovní zásoba a obecně slabší verbální dovednosti

Obohacování slovní zásoby - SPĚVÁČEK jazyková škol . Jak na slovní zásobu a výslovnost, Vyzkoušené metody a postupy učení, které opravu fungují, Jaké jsou nejlepší stránky a materiály k samostudiu Je to doklad o tom, že na sobě pracujete víc, než je běžné Montessori - aktivity pro děti: Kniha na obohacování slovní zásoby, objevování přírody i světa Eve Herrmann Nakladatel: Svojtka & Co. 201 ODKAZY NA VÝUKOVÁ VIDEA OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY, PŘEJATÁ SLOVA https://www.youtube.com/watch?v=-tZOqC0BCUs - přejímání slov https://youtu.be/SzT9UmdcQo

Obohacování slovní zásoby

Učebnice buduje prvotní čtenářské návyky, podporuje rozvoj smyslů potřebných ke čtení, přispívá k obohacování slovní zásoby a uvědomování si významu slov. Obsahuje také cvičení k rozvoji jemné motoriky, paměti, k prohloubení porozumění slyšenému a čtenému sdělení Trénink slovní zásoby pro každý věk / Autor: Suchá, Jitka, 1973 prosinec 18.- Vydáno: (2014) Internacionalizace současné české slovní zásoby / Autor: Svobodová, Diana, 1969- Vydáno: (2007 To vše je logopedická prevence zábavnou a hravou formou, která přispívá k obohacování slovní zásoby a napravuje vady řeči. Podle typu vady řeči můžete rozlišovat zaměření logopedických pomůcek a to na obohacování slovní zásoby, špatná výslovnost a neverbální komunikace s obrázky

Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Tvoření slov - pracovní list Ročník: 1. - 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_11.3.20.CJL Anotace: Tvoření slov, odvozování, skládání, zkracování - procvičování, test. Slovní zásoba, slovo a jeho význam,významové vztahy Téma: Způsoby obohacování slovní zásoby. literatura. Téma: Romantismus - vypracovat PS str. 7-8 (W. Scott: Ivanhoe) na 2. 12. sloh. Téma: Líčení - napsat sloh na vybrané téma z UČ str.124/cv.9 a vložit do Google učebny do 6. 12

 • Sára saudková fotografie.
 • Úzká kuchyňská linka.
 • Bolestiva boule.
 • Instagram emoji heart.
 • Kondiční trénink fotbal.
 • Tibetská doga bez pp cena.
 • Jak ručně zhutnit štěrk.
 • Hydrangea macrophylla pěstování.
 • Prokleti basnici anglicky.
 • Daemon tools free.
 • Jak odstranit bradavice u dětí.
 • Sada elektrická kytara.
 • Youtube beck colors.
 • Kamarád taky rád cely film.
 • Angína antibiotika nezabírají.
 • Tepání v uchu.
 • Vyjmenovaná slova hra online.
 • Hokejky stoon recenze.
 • Ssd disk mbr nebo gpt.
 • Kurz grafiky praha.
 • Zvlhčovač do humidoru.
 • Jód nedostatek.
 • Alfa romeo 159 sw ti 1750 tbi.
 • Pinterest květiny.
 • Tichý oceán nejhlubší místo.
 • Vyšetření kostí.
 • Tuleň bajkalský.
 • Ladronka čarodějnice.
 • Využití vařených vajec.
 • Zajezdy z ostravy autobusem.
 • Gimp portable čeština.
 • Kalibrace disku.
 • Avatar 2 wiki.
 • Yinachi klienti.
 • Filmy o komunismu.
 • Ps4 games.
 • Nárok na dovolenou v lednu.
 • Vitamin p rutin.
 • Zmije gabunská jed.
 • Poust.
 • Baterie hansgrohe.