Home

Rytzova konstrukce elipsy

Hraje u toho Prokofiev - Dance of the Knight Proužková konstrukce. Elipsa je určena hlavní osou o 1, hlavními vrcholy A a B a bodem M, který bude ležet na elipse, ale není vrcholem elipsy.. Postup. Rozdílová konstrukce (viz obrázek): První krok pro získání velikosti poloosy b je podobný s trojúhelníkovou konstrukcí: sestrojíme k hlavní ose o 1 kolmici m 1 a rovnoběžku m 2 které procházejí známým bodem M. Rytzova konstrukce (1) Sestrojíme přímku p, která prochází středem S a je kolmá k některému průměru. (2) Na přímce p určíme bod L', pro který platí |S'L'|=|SL|. (3) Sestrojíme přímku q(L',M). (4) Sestrojíme střed O úsečky L'M. (5) Sestrojíme kružnici k, která má střed v bodě O a prochází bodem S. (6) Určíme průsečíky I, II kružnice k s přímkou q RYTZOVA KONSTRUKCE ELIPSY Zadání: Známe sdružené průměry elipsy . Chceme získat hlavní i vedlejší vrcholy elipsy. Pro řešení dané úlohy je možné využít také Freziérovu konstrukci elipsy. 1) ( ), pro přesnější konstrukci otáčíme delší zprůměrů 2).

KG04 Rytzova konstrukce elipsy - YouTub

PPT - Rytzova konstrukce elipsy PowerPoint Presentation

Elipsa - Wikipedi

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Konstrukce osového kříže: Vynesením vzdálenosti 5 od bodu S xy, který je středem elipsy, získáme krajní body elipsy A a C. 6) Poloosa b bude ležet na přímce, procházející S xy a rovnoběžnou s osou x. Její velikost ovšem bude hodnota zkreslených 5. Tuto hodnotu naneseme na přímku, na níž bude ležet poloosa b
 3. Rytzova konstrukce Frézierova konstrukce Konstrukce elipsy ohýbáním papíru. V kapitole Konstrukce hyperboly naleznete následující konstrukce: Bodová konstrukce Konstrukce hyperboly, jsou-li dány její asymptoty a bod Konstrukce hyperboly ohýbáním papíru
 4. Zostrojíme priamku e, ktorú budú pretínať osi elipsy v bode H, V. Nájdeme stred O úsečky G M (M je bližší z koncových bodov druhého priemeru). Kružnica l (O; | O S|) pretne priamku G M v bode H a V. Hlavná os elipsy 1 o = H S leží v ostrom uhle daných združených priemerov. 2 o = V S je vedľajšía os elipsy
 5. Rytzova konstrukce os elipsy, dané sdruženými prúméry MN, PQ. Postup: I) Otoöíme bod M kolem bodu S 0 900. Dostaneme bod Mo. 2) Sestrojíme bod O - stred úseöky 3) Sestrojíme kružnici se stredem v bodé O a polomërem IOSI. 4) Oznaöíme body 1,11 - pruseöíky kružnice s pFímkou MOP. 5) Osy elipsy procházejí stredem a body 1,1
 6. Osová afinita - afinní obraz kružnice, Rytzova konstrukce os elipsy ze sdružených průměrů. Středová kolineace - úběžník, úběžnice. Klasifikace kuželoseček. Definice a konstrukce elipsy. 4 : 24.10.11 : Definice a konstrukce paraboly a hyperboly. Ohniskové vlastnosti kuželoseček. 5 : 31.10.1

q QQ´, kde RQ´ je střed úsečky BC 4. Průsečík průměrů r, q je střed elipsy. S (r, q) k A B R S a b R' X Y U V T' M N r T u 4. Omezíme průměr r. Pro průsečíky X, Y průměru r s elipsou platí: SR´ . SR = SX 2 = SY 2. Na obrázku je konstrukce provedena pomocí Thaletovy kružnice. 5 Elipsa-bodová konstrukce. Elipsa-proužková kce-rozdílová. Elipsa-konstrukce elipsy metodou oskulačních kružnic. Elipsa-trojúhelníková kce. Elipsa-sdružené pomůcky. Elipsa-Rytzova kce. Elipsa-tečny-teorie. Elipsa-konstrukce tečny. Elipsa-tečna rovnoběžná se středem elipsy. Elipsa-tečn Rytzova konštrukcia elipsy. V praxi sa často stretávame s úlohou zostrojiť elipsu, ktorá je daná združenými priemermi. Vzhľadom na vlastnosti združených priemerov ide v skutočnosti o úlohu vpísať elipsu do dotyčnicového rovnobežníka. Hoci zručný technik naškicuje elipsu bez väčších problémov, musí vedieť elipsu.

Proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce elipsy a jejich souvislost s afinitou elipsy a kružnice. Zobrazení kružnice ležící v půdorysně (v rovině xy) v Mongeově promítání a v kosoúhlém promítání Příklad: Zobrazte rotační kužel s podstavou k(S;r); S = [6,5,0], r = 5 cm, ležící v půdorysně a s výškou v = 5 cm Obr. 13 Proužková konstrukce elipsy - součtová Obr. 14 Proužková konstrukce elipsy - rozdílová 3.4.4. Rytzova konstrukce elipsy V Rytzově konstrukci budeme používat sdružené průměry. Sdružené průměry elipsy Elipsou e vedeme středem S tětivu MN, kterou nazýváme průměr, a tětivy M 1 N 1║ M 2 N 2║ M 3 Rytzova konstrukce elipsy Tětiva elipsy, která prochází jejím středem, se nazývá průměr elipsy. Jestliže platí, že tečny v krajních bodech průměru jsou rovnoběžné s průměrem a tečny v krajních bodech průměru jsou rovnoběžné s průměrem , pak průměrům a říkáme sdružené průměry elipsy

Sdružené průměry a Rytzova konstrukce

 1. Rytzova konstrukce elipsy. Důkaz?. Sdružené průměry elipsy a kružnice. dva průměry se nazývají sdružené, právě když tečny v krajních bodech jednoho průměru jsou rovnoběžné s druhým průměrem sdruženost průměrů se osovou afinitou zachovává Slideshow 3155511 by keol
 2. Rytzova konstrukce (elipsa): 1. příklad, Zobrazení kružnice v afinitě: - pomocí sdružených průměrů a Rytzovy konstrukce: 2. příklad, - bodová konstrukce elipsy a konstrukce pomocí oskulačních kružnic , - tečna v obecném bodě elipsy (obrázek + s elipsou)
 3. RYTZOVA KONSTRUKCE ELIPSY Tato konstrukce se použivá tehdy, je-li elipsa zadaná tzv. sdruženými pruméry pojem prumér kružnice je každá spojnice bodù kružnice, která prochází stËedem kružnice pojem prumér je každá spojnice bodu elipsy, která prochází stËedem elipsy ROTACM S PODSTA VOU V PUDORYS
 4. Proužková konstrukce elipsy Rytzova konstrukce Tato konstrukce se používá v případě, že máme zadané sdružené průměry elipsy a je třeba ji dorýsovat. Pozn.: Průměr elipsy je tětiva elipsy, která prochází středem elipsy. Dvojici průměrů elipsy, pr
 5. Transcript Rytzova konstrukce Geometrie pro počítačovou grafiku (Příklad 3) Geometrie pro počítačovou grafiku Příklad 3. Příklad: Elipsa je dána obecnými prvky. Sestrojte hlavní a vedlejší osu elipsy. 1. V libovolných bodech sestrojíme tečny. Q A a,B baC c . b 2
 6. Jiná konstrukce elipsy je založena na pohybu proužku papíru, odtud její název proužková konstrukce elipsy. Rozeznáváme dvě proužkové konstrukce elipsy - součtovou a rozdílovou. Při součtové konstrukci elipsy se po dvou k sobě kolmých přímkách pohybuje svými koncovými body úsečka PQ délky a+b. Potom bo
 7. Rozdílová proužková konstrukce elipsy - GeoGebr . elipsa-rytzova_konstrukce. Uploaded by nlock1987. Rytzova konstrukce. (1) Sestrojme pmku p, kter prochz stedem S a je kolm k n#ktermu pr%m#ru ; Elipsa patří mezi kuželosečky, což jsou křivky, které lze získat jako průnik pláště kužele a roviny. Elipsa je definována jako.

Elipsa: (zahradnická) konstrukce elipsy podle definice, proužková konstrukce elipsy, hyperoskulační kružnice elipsy, Rytzova konstrukce elipsy, tečny elipsy z vnějšího bodu (rozbor, konstrukce) a rovnoběžné se směrem Rytzova konstrukce hovoří o sestrojení dvojice kolmých sdružených průměrů elipsy. Tyto průměry lze zkonstruovat z libovolných dvou sdružených průměrů elipsy. Postup Rytzovi konstrukce je již snadný, mějme pár sdružených průměrů elipsy, jejic Rytzova konstrukce elipsy z dvojice sdružených omezených průměrů Volíme dva navzájem kolmé poloměry 1MO a 1KO kružnice opsané nad hlavní osou elipsy. V kolmé afinitě jim odpovídají sdruže-né poloměry KO a MO. Označíle-li ještě 2K 2M průsečíky obou kolmých průměrů s kružnicí opsanou nad vedlejší osou, pak j

Rytzova konstrukce os elipsy - GeoGebr

 1. Rytzova konstrukce elipsy: Elipsa je dána sdruženými průmry a . Nejprve sestrojíme kolmici na průmr procházející středem elipsy. Bod otoíme o do bodu ležícím na přímce . Sestrojíme přímku . Bod je střed úseþky . Poté sestrojíme kružnici se střede
 2. - konstrukce elipsy (oskulační kružnice, bod elipsy), tečna v bodě elipsy, tečny z bodu k elipse, tečny elipsy rovnoběžné s daným směrem, proužková konstrukce, Rytzova konstrukce
 3. Proužková konstrukce elipsy; Rytzova konstrukce; Kinematika. epicykloida; Sestrojte část prosté, resp. prodloužené epicykloidy, která vznikne jako trajektorie bodu A[50,0], resp. B[40,0] při epicykloidálním pohybu, kdy se hybná polodie h: (x-70) 2 +y 2 =20 2 kotálí po pevné polodii p: x 2 +y 2 =50 2
 4. Rozdílová a součtová proužková konstrukce elipsy - pokud jsou dány hlavní vrcholy elipsy a obecný bod na elipse a chceme získat dlku vedlejší poloosy 1. Sestrojíme kružnici se středem v bodě a s poloměrem . 2. Kružnice protne vedlejší osu v bodech 2a 3. 3. přímka 2protne hlavní osu v bodě 1
 5. Základní konstrukce pro kuželosečky jako GeoGebra applety Oskulační kružnice ve vrcholech kuželoseček (PDF, 70,52 KB) Rytzova konstrukce (PDF, 34,60 KB
 6. konstrukce hranolu z daných prvků definice, konstrukce elipsy z daných prvků, řídicí a vrcholová kružnice, sdružené průměry, Rytzova konstrukce 2. Zobrazení jehlanu (MP); tečna elipsy. konstrukce jehlanu z daných prvků konstrukce tečen a normál, tečny z bodu k elipse, tečny elipsy rovnoběžné s danou přímkou 3
 7. • Bodová konstrukce elipsy 8 • Popis elipsy 9 • Proužková konstrukce elipsy 9 • Oskulační kružnice 11 • Vzájemná poloha bodů a přímek roviny s elipsou 13 • Tečna elipsy 14 • Ohniskové vlastnosti elipsy 15 • Sdružené průměry elipsy 19 • Rytzova konstrukce 19 Úkoly k řešení 21 Nápověda 22 1.3. Hyperbola 2

Afinní vztah kružnice a elipsy - vsb

 1. 14. Elipsa - Rytzova konstrukce elipsy, její použití 15. Elipsa - proužková konstrukce elipsy, její praktické použití 16. Elipsa - řídicí a vrcholová kružnice, tečna k elipse 17. Řez válcovou plochou 18. Řez kuželovou plochou - parabola, hyperbola 19. Zobrazení a konstrukce válce a kužele, síť válce a kužele 20.
 2. Konstrukce pětiúhelníka, afinita; Elipsa (proužková konstrukce), Parabola (lichoběžníková konstrukce) Afinita - kružnice, elipsy v afinitě (Rytzova konstrukce) Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP; Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin,..) Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometri
 3. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 4. PROUŽKOVÁ KONSTRUKCE ELIPSY Popis aktivity Určení rovnice kuželosečky metodou analytické geometrie. Předpokládané znalosti Soustava souřadnic v rovině, Pythagorova věta, podobnost trojúhelníků, řešení soustavy rovnic Zadání Po dvou k ,sobě kolmých přímkách se pohybuje svými koncovými bod
 5. Rytzova konstrukce elipsy. 23. Eliptický řez na kuželi v MP a KA Klasifikace řezů. 24. Řez na kouli v MP Využití třetí průmětny. 25. Průsečíky přímky s hranatými i rotačními tělesy Využití speciálních rovin procházejících zadanou přímkou
 6. Rytzova konstrukce • ukazuje, jak lze sestrojit hlavn´ı a vedlejˇs´ı vrcholy elipsy, kter´a je d´ana pomoc´ı dvojice svyc´ h sdruˇzenyc´ h pr˚umˇer˚u A =A 0S B =B C 0 D0 C D o k0 k M0 M M~ M+ O 1 2 K0 K N 0 N L 0 L • kruˇznice k a elipsa k0 si odpov´ıdaj´ı v pravouhl´ ´e osov´e afinitˇe, jej´ıˇz osou o je hlavn.

Konstrukce elipsy — kg04 rytzova konstrukce elipsy

Více na obrázcích 4.34 a 4.35. Obrázek 4.34 - Příčková kon. elipsy, zadány jsou hl. a ved. vrcholy Obrázek 4.35 - Příčková kon. elipsy, zadány jsou sdružené průměry 4.5 Další konstrukce elipsy 4.5.1 Konstrukce elipsy ohýbáním papíru Jedna z netypických konstrukcí je určitě konstrukce elipsy ohýbáním papíru První dva příklady - kuželosečky, konstrukce tečen, bodová konstrukce, Rytzova konstrukce elipsy. Afinita a kolineace - konstrukce n-úhelníku, kružnice (pouze v afinitě) a úběžnice (pouze v kolineaci) trojúhelníkovou, součtovou a rozdílovou konstrukci elipsy o nutné probrat pro další zobrazování kružnice o dá se uvést ještě Rytzova konstrukce Geometrická zobrazení v DG Osová afinita v rovině - při odvozování definice a vlastností v rovině vycházíme z řezu hranolu s podstavou ve vodorovné rovině rovino Konstrukce a základní pojmy 175 Tečny k elipse daným bodem 184 Tečny k elipse daného směru 189 1.2. Afinní vztah kružnice a elipsy 196 1.2.1. Trojúhelníková a proužkové konstrukce elipsy 196 1.2.2. Lžití proužkových konstrukcí 198 1.2.3. Sdružené průměry kružnice a elipsy 200 1.2.4. Rytzova konstrukce 200 1.3. Hyperbola.

oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce os elipsy. tečna kuželosečky. vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly. konstrukce tečen kuželoseček zahradnická konstrukce elipsy . příklady z praxe (předměty, které mají tvar kuželoseček. Rytzova konstrukce, tečna elipsy, konstrukce elipsy z daných prvků) Parabola (definice, základní pojmy,bodová konstrukce, hyperosk. kružnice, tečna paraboly, konstrukce paraboly z daných prvků) Hyperbola (definice, základní pojmy, bodová konstrukce, hyperoskulační kružnice, tečn

1.3. Krit eria rovnob e znosti 7 1.2.1 Odchylka mimob e zek 1. V prostoru jsou d any dv e mimob e zky a, b. 2. Libovolnym bodem Mvedeme p r mku a0 rovnob e znou s p r mkou aa p r mku b0rov- nob e znou s p r mkou b 1. týden: Kuželosečky: definice, konstrukce bodů a tečen kuželosečky, hyperoskulační kružnice. Vrcholová a řídicí kružnice (přímka). Subtangenta a subnormála paraboly. 2. týden: Středová kolineace a osová afinita. Kuželosečky: afinita mezi kružnicí a elipsou Konstrukce elipsy Přímka a elipsa elipsy sdružené průměry Rytzova konstrukce Zřetelně zformulovat problém úlohy Motivovat k řešení problému poukázáním na praktické využití Úlohu matematicky popsat Navrhnout metody řešení Zdůvodnit navrženo Mongeova projekce - základní úlohy polohy. 2. Mongeova projekce - základní úlohy metrické. 3. Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy. 4. Pravoúhlý průmět kružnice. (Proužková konstrukce elipsy, sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce). 5. Zobrazení kružnice v Mongeově projekci a v pravoúhlé axonometrii. 6

základních pravidel konstrukce šestiúhelníka (touto konstrukcí se nebudeme zajímat, čtená ř si ji jednoduše dohledá dle pot řeby). Protože se jedná o kolmý hranol, budou se bo ční hrany v půdoryse zobrazovat jako body, totožné z vrcholy šestiúhelníka. Nárysem budou kolmice vedoucími nárysnými zobrazením Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocn y u cebn text Franti sek Je zek, Marta M kov a, Sv etlana Tomiczkov a Plzen { 1. uno ra 2009 { verze 6. konstrukce elipsy proužková konstrukce elipsy sdružené průměry Rytzova konstrukce kinematická geometrie cykloida evolventa spirála. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Téma Výstupy vědomostn Opakování - Rytzova konstrukce os. A1B1 jsou sdružené průměry kružnice. Pomocí Rytzovy konstrukce os sestrojíme hlavní a vedlejší osu elipsy. Postup: Bod M přeneseme na kolmici k průměru MN ve středu elipsy, označíme Q. Spojnice Q Q a její střed O. Kružnice o středu O a poloměru OS protne spojnici Q Q v bodech 1 a 2 • pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného obor

Získali jsme dva sdružené průměry KL a MN elipsy řezu. Určíme a omezíme hlavní a vedlejší osu pomocí Rytzovy konstrukce a sestrojíme elipsu řezu. Body K a L na obrysu pláště válce rozhodují o viditelnosti. Rytzova konstrukce : Bod M otočíme o úhel 90° kolem středu S do bodu M0 BA03 Deskriptivní geometrie Mgr. Jan Šafařík přednášková skupina P-B1VS5 učebna Z240 letní semestr 2006-200

Kuželosečky - kdm

Osová afinita, elipsa jako afinní obraz kružnice, konstrukce elipsy vycházející z osové afinity (Rytzova, trojúhelníková), užití osové afinity při konstrukci řezů hranolů a válců. Základy Mongeova promítání. Základy kosoúhlého promítání a průměty jednoduchých těles. Základy lineární perspektivy Afinita kružnice s elipsou (trojúhelníková a Rytzova konstrukce elipsy) Zobrazení kružnice v MP listopad, prosinec 5 Válcová plocha, válec Zobrazení válce v MP a PA, síť válce Řez válce rovinou, věta Qeteletova - Dandelinova Průnik přímky a válce prosincec, leden .6 Kuželová plocha, kuže Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava . Geometrie pro počítačovou grafiku . Arnošt Šarman . Studijní text [pdf] Příloh

Soubor:Rytzova konstrukce elipsy

Soubor:Rytzova konstrukce elipsy

Afinita a kolineace - Univerzita Karlov

Sdružené průměry a Rytzova konstrukce

MATEMATIKA a GEOMETRIE - math

Elipsa – WikipedieVisutá konstrukce - konstrukce pro dané vzepětí – GeoGebraPPT - BA03 Deskriptivn í geometrie PowerPoint Presentation
 • Poškození pneumatiky z boku.
 • Athos musketör.
 • Vagabond eshop.
 • Tulum cestopis.
 • Zavináč et.
 • Capitol roma.
 • Skládka bukov kontakt.
 • Nova gold online zdarma.
 • 123 images.
 • Římské sochařství.
 • 5d ultrazvuk.
 • Red velvet cake cupcakes.
 • Krymská krize shrnutí.
 • Svyhledat max.
 • Ugo narozeniny.
 • Jak opravit odrenou kuzi.
 • Studium fit.
 • Win10 nastaveni kamery.
 • Sectio caesarea postup.
 • Rvp pv 2018 word.
 • Olomouc slunákov.
 • Revolution paletka by petra.
 • Endor.
 • Jak zničit komáří larvy v sudu.
 • Lumbalni/punkce negativni.
 • Novinky.cz krimi.
 • Dětská magnetická tabule 4v1.
 • Downloads chrome.
 • Norwich city.
 • Aposematismus.
 • Amfitrion.
 • Vypracované otázky ze zeměpisu.
 • Míša dort bez lepku.
 • Města světa podle abecedy.
 • Rhodesian bush war.
 • Recy věci 2017.
 • Herpangina afty.
 • Zmenšování film online cz dabing.
 • Firefox zmizely záložky.
 • Symbol trojjedinosti.
 • Suits csfd.