Home

Teze bakalářské práce fsv uk

Theses.cz - kvalifikační práce ostatních univerzit v ČR - některé univerzity zpřístupňují své práce přímo online, jiné uvádějí pouze identifikační údaje; DART-Europe E-theses Portal - kvalifikační práce v Evropě; Literaturu hledejte např. v tištěných i elektronických publikacích dostupných na FSV a UK Institut sociologických studií FSV UK. Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh..

IES :: Mgr

Píšu bakalářskou/diplomovou práci Knihovna FSV UK

Upozornění: Teze jsou posléze povinnou částí diplomové (bakalářské práce), umísťují se před obsah, hned za čestná prohlášení (viz šablona prací, která je přílohou viz Opatření děkanky č. 16/2018, resp. děkana 18/2017 V roce 1997 byla na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy založena Katedra západoevroých studií. Již o dva roky později získala prestižní ocenění Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies, a to jako první akademická instituce ve střední a východní Evropě Předpokládaný název práce v angličtině: Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok - vzor: ZS 2012/2013): (diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) Základní charakteristika tématu a předpokládan

podatelny fsv uk. pŘijatÉ teze je nutnÉ si vyzvednout v sekretariÁtu pŘÍsluŠnÉ katedry a nechat vevÁzat do obou vÝtiskŮ diplomovÉ prÁce. teze schvaluje na iksŽ vedoucÍ pŘÍsluŠnÉ katedry Teze diplomové práce . Lenka Průšová. ISS FSV UK. Politická a ekonomická sociologie . Téma: Kariéry mladých lékařů a lékařek z hlediska gender . Námět práce: Diplomová práce se bude zabývat pracovními dráhami mladých lékařů a lékařek z hlediska gender. Poté, co byl koncept gender uveden do českých sociálních. Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků): Jedním z významných faktorů, který bychom měli při chápání politické reklamy a dalších složek politické propagace, její analýzy i tvorby brát v potaz, je vedle ekonomických, socio-demografických a politických podmínek i právní rámec bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu) disertační práce Rozsah stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru jeden výtisk bakalářské práce na sekretariát (nyní do 5.1.2021) 3. přihlášku k SZK (1x tištěnou, podepsanou, (nyní do 5.1.2021) Tištěný ani elektronický výpis známek ze SIS UK před SZK se neodevzdává

(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí, tedy teze schválené v LS 2010/2011 umožňují obhajovat práci nejdříve v LS 2011/2012) LS 2011 Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků) Bakalářské práce. IES O Institutu Absolventi Přehledy absolvent Pochvala ředitele IES FSV UK za vynikající bakalářskou práci. Analysis of clean waer supply in developing countries in the context of SDG framework Bc. Patrik Kratochvíla Michaela Ledererová Teze diplomové práce. 1. Téma: Institucionální analýza formálních organizací 2. Námět práce a vstupní diskuse: Teorie racionálního chování a jeho důsledků představuje v dějinnách sociologie silné téma, které se často stává samotným rámcem či součástí empirických i teoretických analýz velkých sociologických teorií Dle oficiálních požadavků pro předkládání bakalářských prací PEF 2017, teze bakalářské práce slouží především členům komise, aby se mohli rychle a lépe seznámit se zpracovaným tématem. Teze obsahuje ten nejdůležitější souhrn bakalářské práce na zhruba 2-3 stránky text

Teze musí obsahovat český a anglický abstrakt. Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) vkládá student prostřednictvím webového rozhraní do SIS UK. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce Bakalářská práce . Elektronické odevzdávání bakalářské práce - postup studenta. Formulář - Zadání bakalářské práce Informace týkající se zadávání a odevzdání bakalářské práce jsou uvedeny ve Směrnici děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů na FSv - čl. 4 Podmínky pro zápis bakalářské práce Institut politologických studií FSV UK uskutečňuje na bakalářské úrovni výuku ve třech studijních oborech: Politologie a mezinárodní vztahy. Politologie a veřejná politika (společně s Institutem sociologických studií FSV UK) Politics, Philosophy and Economics (studijní obor je otevřen od AR 2019/2020 Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 35 normostran (63 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 70 normostran (126 tisíc s mezerami) bez abstraktu a příloh

Bc. a mgr. práce ISS FSV UK

Bakalářské a diplomové práce fakult/ústavů dejvického areálu jsou uloženy přímo na fakultách/ústavech, kde probíhala obhajoba, nebo v jejich archivech, případně v Archivu ČVUT. Lokální knihovny ÚK ČVUT, které jsou mimo dejvický areál ( FJFI, FD, FBMI ), mají ve svém fondu tištěné závěrečné práce bakalářské. Teze práce. Na samostatném listu odevzdá diplomant nejpozději 2 týdny před obhajobou vedoucímu práce teze v rozsahu cca 2 stran, ve kterých nastíní problematiku práce, vyjádří smysl a účel práce, uvede cíl (cíle) práce, popř. formulované hypotézy a stručně popíše metody použité pro splnění cíle práce

Repozitář závěrečných prací - Univerzita Karlov

Katedra politologie byla ustavena v roce 1990.Jejím hlavním úkolem je výuka politologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.. Katedra politologie v současné době zaštiťuje a garantuje následující programy TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Teze je strun ý výtah z bakalářské práce v rozsahu cca 2-3 stran textu. Teze a výtisky BP jsou urþeny þlenům státnicové komise k podrobnějšímu seznámení se se zpracovanou problematikou. Struktura teze: Titulní list - shodný s titulním listem BP, typ práce je doplněn výrazem Teze, tzn. Teze. V Centrálním katalogu UK můžete vyhledávat a objednávat knihy, noviny a časopisy, diplomové a bakalářské práce a některé eknihy a ečasopisy (návod na vyhledávání).Současně v katalogu můžete spravovat své čtenářské konto, prodlužovat výpůjčky atd. (návod na správu konta) FSV UK) netradiční. Prvnímu textu předchází stručný úvod (kapitola 1) a poté ve třech článcích (tvoří teoretickou část práce) uveden koncept statistické významnosti a jsou popsány možné limity využití této koncepce (kapitola 2) při zpracování kvantitativních dat, dále jso

Demografie s ekonomií (demografie na PřF UK a ekonomie na FSV UK) Přijímací zkoušky se skládají pouze na PřF UK a mají pro všechny specializace shodné podmínky. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou. Absolvent získává titul Bc. Další informac Projekt bakalářské práce. Kateřina Podhorská. 2. ročník SOSP, FSV UK. Téma: Ášramy na území České republiky: rozmach nebo boj o přežití? Kontext tématu: Česká republika patří k zemím, které mají kořeny své kultury v křesťanství, které dlouho udávalo směr jejich politického a kulturního vývoje

IES :: Daniel Kolář

Zadávání, psaní a odevzdání bakalářské práce na katedře sociologie FF UK je vymezeno obecnými pravidly FFUK. Práce přijatá k obhajobě na katedře sociologie FF UK by měla dále splňovat minimální požadavky stanovené v dokumentu Doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací na katedře sociologie FF UK.. Fakulta sociálních věd UK byla založena 1. června 1990 a je tak jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Součástí Fakulty sociálních věd UK jsou dvě významná výzkumná pracoviště, a to Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES), které se zabývá především rolí současných českých masových médií ve světovém kontextu a Centrum pro sociální a.

Cílem bakalářské práce bude zmapovat, jaký je podíl M stské policie hl. m. Prahy jako souþásti IZS při řešení n kterých krizových stavů. Práce má teoreticko - empirický FSV UK - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy HZS - Hasiþský záchranný sbor IZS - integrovaný záchranný systém. Jüptner P., Komunální volby v ČR, diplomová práce, IPS FSV UK 1999. März, P. (red.), Die kommunalen Ebenen in Bayern: Kommunalordnungen und Wahlen, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Mnichov 2001, páté vydání. Teze disertační práce. Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva: na termín přihlášení se k SZK; na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.; Studentům takto vzniká více času na plnění atestací - zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze rozmyslet a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné.

3.4 Teze práce Téma bakalářské práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu nebo oboru. Témata bakalářských prací vypisovaná na Katedře informaþních technologií a technické výchovy (dále jen katedra) mají vztah k odborné problematice, která je náplní pedagogické a. Vytvoření práce nemusí vypadat zpočátku jednoduše. Zvláště pak, když si člověk řekne čeká mne napsat 30-50 stránek textu. Vše jde mnohem snáze, když se autor práce drží několika kroků, jak práci napsat. Následující návod slouží jako pomůcka pro napsání celé práce. Struktura bakalářské práce 1. Titulní. 1. prezentace a diskuze bakalářské práce uchazeče (případně projektu, pokud bak. práce není v době zkoušky hotová) - max. 40 bodů. 2. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů. Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému 1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce. 2. (JSZ385) Ústní část - Základy komunikace (okruh otázek vycházejících z povinných profilujících předmětů společné části) 3. (JSZ387) Ústní část - Mediální studia (okruh otázek vycházejících z předmětů profilového základu specializace MS Cílem této bakalářské práce měla být kvantitativní a kvalitativní analýza argumentů používaných v reklamách. Vzhledem k nevhodnosti nasbíraného vzorku reklam, bude tato práce zaměřena na analýzu argumentačních postupů používaných v reklamě, především v televizi, s uvedením konkrétních příkladů

Bakalářské závěrečné zkoušky mají tyto části dle oborů a specializací: Obhajoba bakalářské práce: Sociologie (jednoobor i specializace): NOVÉ: Obecná sociologie (nové otázky - od června 2019) NOVÉ: Dějiny sociologie (nové otázky - od června 2019) NOVÉ: Analýza dat (nové otázky - od června 2019) Demografie se sociologií pro studenty nastupující do studia. Bakalářské práce. Teorie optimálního řízení v ekonomické aplikaci (obhájeno v roce 2008 na IES FSV UK) Soustavy diferenčních rovnic a jejich aplikace v ekonomických modelech (obhájeno v roce 2009 na IES FSV UK) Coordination Games and its Applications in Economics (obhájeno v roce 2011 na IES FSV UK

Dokumenty k bakalářskému studiu IMS - Institut

 1. Třetí rok na VŠ - pátý semestr na IES FSV UK. Neděle, 20. únor 2011 Mám téma bakalářské práce a tak by se dalo čekat že píšu a píšu. Opak je bohužel pravdou. V září jsem chodil do práce, jel na seznamovák E-go 2010 a staral se o finance. Paráda
 2. Teze partnerského programu. Partnerský program MFF UK představuje institucionální rámec spolupráce mezi MFF UK a především komerčními společnostmi (podniky).. Cílem PP je rozvíjet vzájemnou oboustranně výhodnou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a v dalších oblastech v rámci činnosti fakulty a současně společně vyvíjenou činnost i propagovat
 3. istická sociologie genderu a sociologická kritická mužská studia, která z ní vycházejí
 4. 2. den: Klauzurní práce: V písemném testu prokazuje student nabyté znalosti německé gramatiky, slovní zásoby, literatury a reálií německy mluvících zemí. Bakalářská klauzurní práce - vzorové zadání. 3. den: ústní zkouška: Německý jazyk: Student prokáže znalosti mluvnice současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování na.
 5. 1) pohovor o tématu bakalářské práce, příp. jiné písemné práce většího rozsahu (max. 20 bodů) 2) odborné předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti z daného oboru a příbuzných věd) (max. 50 bodů
 6. Práce členěna do kapitol a subkapitol. V prvních dvou kapitolách se pokouším nastínit historický kontext vzniku funkcionalismu a stručně vyjádřit základní charakteristiky zmíněného směru - vznik, ideové zdroje inspirace a hlavní teze. Následující kapitola je členěna na dvě subkapitoly
 7. Institut ekonomických studií vznikl v květnu 1993 při reorganizaci fakulty z Katedry ekonomie a Institutu ekonomických věd. Ředitelem institutu je doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. Institut sídlí v budově FSV v Opletalově ulici. Bakalářské studium je zaměřené na intenzivní výuku matematiky a statisticko-ekonometrických postupů spolu s teoretickými koncepcemi ekonomické vědy

Rigorózní práce se předkládá ve dvou kopiích proděkanovi pro rigorózní řízení. Současně se odevzdává jednostránkové resumé práce v elektronické podobě. Tento souhrn se pravidelně, spolu s termínem zkoušky a složením komise zveřejňuje na www stránkách FTVS UK. 3. Státní rigorózní zkoušk Bakalářské práce: Bc. Tereza Novotná (FSV UK), Bc. Denisa Škopová (FSV UK) Magisterské práce: Mgr. Milan Arner (FF UK), Mgr. Ondřej Dostál (PF UK), Mgr. Barbora Hedbávná (FF UK), Mgr. Martina Košátková (PedF UK) Seznam odborné literatury použité při přípravě bakalářské práce (dle citační normy ÚKARu, předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou 12. od 17:00 Anja Planišček (Univerza v Ljubljan). Práce se studenty na rozvojových projektech (v angličtině). Od 18:00 Karolína Brandlová. Moderní technologie chrání antilopy a žirafy západoafrické savany. 25/11/2020 STAVARNA.ONLINE -> Naší fakultu ti se vším všudy představujeme online IES - Institut ekonomických studií. Institut ekonomických studií FSV UK nabízí doktorské studium v oboru ekonomie a finance zaměřené na ekonomickou teorii a její aplikace v ekonomických a finančních analýzách.Studium je zaměřeno na problematiku modelování a analýz ekonomických procesů a chování ekonomických subjektů

Bakalářské studium Fakulta sociálních věd UK

Již při zadání práce jsem se proto dohodl s vedoucím práce, že využiji výsledky bakalářské práce mého spolužáka Jana Říhy, který se také zabývá WMS, ale s ohledem na průzkum datových zdrojů. Výsledky jeho práce budou tudíž využity v informační sekci webového portálu tištěných kopiích v pevné vazbě či kroužkové vazbě (dle preference vedoucího práce) a vlastnoručně podepsané studentem. Práce musí obsahovat schválené teze (zde podpis není nutný) a cizojazyčný abstrakt/anotaci. Práce odevzdávejte na sekretariát IPS (místnost 3096) Mgr. J. Krejčíkové denně od 9:00 do 14:00 Ve spojitosti s oborem ekonomie získáte možnost lépe proniknout do sféry aplikované demografie, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie či veřejných financí. Mimo jiné se seznámíte s užitím matematických a statistických metod i základu kartografie a GIS. Studium demografie probíhá na PřF UK, studium ekonomie na FSV UK Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních). Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí

Opatření děkana č

 1. společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK [3] 17220. Bakalářské práce - 17220 [3] Diplomové práce - 17220 [0] FSv. centrum experimentální geotechniky [22] 11220. Bakalářské práce - 11220 [9] Bakalářské práce - 32163 [427
 2. . (ad II.) Ústní zkouška z historie. Ústní zkouška z historie zpravidla navazuje na obhajobu bakalářské práce a sestává z tří částí: (1) obecných dějin, (2) českých dějin a (3) hospodářských a sociálních dějin
 3. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze je moderním pracovištěm renomované technické univerzity, zaměřujícím se na širokou paletu otázek, souvisejících s vodním hospodářstvím krajiny, krajinným inženýrstvím a ochranou životního prostředí
 4. Před konáním SDZK. Ke SDZK doktorand předkládá rozpracované teze disertační práce - písemnou práci v rozsahu cca 5-7 stran, která je rozpracováním tezí jeho disertační práce (včetně seznamu použité literatury). Tuto práci odevzdá 14 dnů před konáním SDZK Evě Sadílkové ve vyhotoveních pro všechny členy komise, která zajistí předání členům komise
 5. Bakalářská práce. Kód předmětu: 143BAPZ Rozsah: 0 + 10 Počet kreditů: 12 Zakončení: z V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma. [1] @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultan
 6. UK FSV CESES Praha 2004. Vydavatel: UK FSV CESES Jsou výsledkem práce všech týmů, které se projektu účastní. Vzhledem k tomu, že Stanovisko autora tohoto příspěvku je odlišné. Vychází z teze, že bez určité míry sociální soudržnosti nemůže žádné společenství existovat, a že ona jistá míra soudržnosti je.
 7. Závěrečnou diplomovou práce musíte připravit v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími dokumenty. Tím nejdůležitějším je Opatření děkana č. 10/2014 - pro studentky a studenty je důležitá hlavně Část I. Bakalářské a diplomové práce (s. 7 - 11), resp. jeho aktualizace Opatření děkana č. 18/2016

Seminář k bakalářské práci č. V u všech objektů kromě vlastní práce autora musí být uveden zdroj minimální rozlišení obrázků pro tisk 300 dpi, pokud možno bez komprimace JPG apod. text tabulek opět písmem cca o 1-2 body menším zarovnání tabulky na střed, nejlépe ale šířka blok Úspěch vědecké práce prof. PhDr. Kateřiny Charvátové, CSc. v soutěži vysoce kvalitních monografií UK 2020 (2018) Vložil/a: J. Kepartová • Kategorie: Zprávy • 29. 06 Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro získání zápočtu je potřeba min. 4 průběžných konzultací s vedoucím bakalářské práce, kde student předkládá rozpracovanou bakalářskou práci. Pro studenty oboru E

Jak má vypadat teze bakalářské / diplomové práce? - Zlepšit

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. května 2020. Sledujte web ÚČD. Do pondělí 25. května 2020 je třeba odevzdat elektronicky, tj. vložit bakalářskou práci do SIS. O odevzdání bakalářské práce informujte svého vedoucího a [ Obě výzkumné práce byly publikovány v prestižním časopise International Journal of Central Banking. Absolventi IES FSV UK v roce 2014 uspěli také v soutěži Mladý ekonom, vyhlašované. 30. 1. 2011 - Bakalářské práce . Bakalářské práce v letním semestru 2010/2011 - obor A. Zpracování bakalářské práce na naší katedře doporučujeme zejména studentům, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu na oborech Budovy a prostředí a mezifakultním oboru Inteligentní budovy. Počet studentů není omezen AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci AJ19800. AJ19850 Bakalářská diplomová práce AJ19850. AJ19999 Státní závěrečná zkouška bakalářská AJ19999. AJ38000 Teze dizertační práce AJ38000. AJ39000 Dizertační práce AJ39000. AJ41001 Anglický jazyk I AJ41001

Průvodce zpracováním závěrečných - ISS FSV UK

Monografie doc. Phr. Jiřího Hnilici, Ph.D. Fenomén Dijon.Století českých maturit ve Francii byla v rámci Univerzity Karlovy vyhodnocena na společném 32.-37. místě, v rámci PedF jako nejvýše hodnocena. GRATULUJEME! Monografie hodnocené v roce 2019 (rok vročení 2017) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené Scribd is the world's largest social reading and publishing site Teze disertační práce . Pátek 23. 6. 2017, 11:00, týmová studovna FF UK (vstup z červené studovny Knihovny Jana Palacha) Obor: Český jazyk Obhajující: Mgr. Martin Beneš Název disertační práce: Úvod do teorie jazykové správnosti Školitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. Teze disertační práce Katedra německých a rakouských studií FSV UK vypisuje v rámci programu DAAD Deutschsprachige Studiengänge stipendium pro doktorandy na Heinrich Heine Universität in Düsseldorf. Jedná se o čtrnáctidenní stipendium s možností prodloužení až na jeden měsíc Bakalářské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; studium humanitní vzdělanosti; bakalářská práce Drama roku 1938 v kraji mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem Dílčí projekt CESES FSV UK zpracovávaný v rámci společného výzkumného záměru FSV UK a FF UK Rozvoj české.

Katedra evroých studií IMS - Institut mezinárodních

2. Představení bakalářské, příp. diplomové nebo disertační práce (max. 2 body) 3. Schopnost prezentovat zkušenosti z praxe z pomáhající profese, pro kterou je kvalifikován předchozím studiem, znalost kvalitní profesní praxe, kritické uvažování o praxi a o řízení a vedení/vzdělávání dospělých Den otevřených dveří FF UK 16. 1. 2021. Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří FF UK, který se bude konat druhou lednovou sobotu 16. 1. 2021. Den otevřených dveří tentokrát proběhne kompletně on-line. Budeme se těšit. Více informac Jedná se o disertační práce studentů ČVUT v Praze - Fakulty biomedicínského inženýrství v rámci následujícího doktorského studijního programu: Kód studijního programu (STUD Prog).bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) Výnos rektora č. 4/2009. Cíle bakalářské práce: Bakalářská práce musí obsahovat: (odpovídá názvům jednotlivých kapitol v práci) 1. Úvod 2. Analýza problému a cíl práce 3. Přehled současného stavu poznání 4. Diskuze 5. Závěr 6. Seznam použitých zdrojů Forma práce: průvodní zpráva Typ práce: rešeršní; Účel práce: vzděláván Absolvoval bakalářské a magisterské studium v oborech žurnalistika a mediální studia na FSV UK. Doktorské studium absolvoval na FAMU v oboru Teorie filmové a multimediální tvorby (2015) a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (2012) v oboru Sociální politika a sociální práce

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Teze

 1. Teze zahrnují: tematické vymezení disertace (kritéria výběru a způsobu ohraničení i textového prezentování materiálu), hlavní kladené otázky, metodu, pojmy, rozvržení práce, používanou domácí a zahraniční odbornou literaturu, hypotézy, předpokládané závěry a časový harmonogram dalšího postupu
 2. Závěrečná práce musí splňovat obecné požadavky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu UK (čl. 12) a v Opatření rektora 72/2017 a v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK. Zadání prácePostup . Student navrhne český a anglický název, napíše stručnou anotaci plánované práce, sestaví předběžný seznam literatury a vše konzultuje s vedoucím práce
 3. FSV UK: Letní semestr 2011-2012: Bakalářské a diplomové práce Vydáno dne 25. 09. 2006 (23347 přečtení) Okruhy témat k bakalářským a diplomovým pracím, které jsem ochoten vést
 4. ️ At #FSVUK, there is a ban on entry to students to FSV UK buildings until Tuesday, June 24. 2020, resp. until further notice. The ban does not apply to students of doctoral studies who are also employed at FSV UK. FSV UK workers are available on emails and phones - official hours of individual departments can be found on the FSV UK website

Fakulta Sociálních Vě

Stránka vedoucí katedry žurnalistiky na FSV UK v Praze. Obsahuje kontaktní informace, sylaby vybraných předmětů bakalářského oboru žurnalistika, zajímavé články o feminismu, bakalářské práce. Stránka vedoucí katedry žurnalistiky na FSV UK v Praze Práce byla obhájena na Husitské teologické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Vedoucí a konzultantkou byla Mgr. Sylvie STRETTI. Ocenění budou. autorům vítězných prací . předána dne 13. listopadu 2013. ve 1400 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK Kvalifikace: 1995-2000 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, Ústav pro životní prostředí, magisterské studium 1998-2000 - NUAGE s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10, práce v administrativě, vedlejší pracovní poměr 2000-2005 - Stavební fakulta ČVUT Praha, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, Ph.D. studium 2002 - zahraniční studijní stáž na Univerzitě v. Teze disertační práce . Pondělí 26. 6 2017, 11:30, m. č. 413. Obor: Dějiny české literatury a teorie literatury Obhajující: Mgr. Jakub Flanderka Název disertační práce: Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 20. století) Školitel: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. Teze. Fyzikální seminář (102XFS) (bakalářské studium) Termomechanika 1979-1985 studium MFF UK Praha Ke stažení - šablony pro závěrečné práce (bakalářky, diplomky, doktorské práce

Projekt diplomové práce - Univerzita Karlov

 1. Abstrakt (teze)**: (v ČJ a AJ) Na samostatné stránce vč. klíčových slov. Maximální délka 15-20 řádků. Klíčová slova: (v ČJ a AJ) ** - pro disertační práce se abstrakt zpracovává samostatně - pro bakalářské práce není abstrakt povinný. Příloha č. 1.
 2. Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské
 3. Celkovou výši finanční odměny vítězům soutěže stanovuje každoročně děkan fakulty FSV. Pro rok 2009 celková částka činí 45.000,- Kč. Cena se financuje z rozpočtu FSV UK, z rozpočtové kapitoly pro vědu a výzkum MŠMT. Hodnotitelé soutěže. Práce přihlášené v termínu posuzuje Výbor pro Cenu Josefa VAVROUŠKA
 4. Pokyny pro psaní diplomové práce; Oborová praxe. Domů » Studium » Oborová studia » Bakalářské studium ZSV (dvouoborové) » Volitelné předměty. Je rovněž možné zapsat dva předměty z nabídky filosofie a společenských věd na UK FF, UK FHS nebo UK FSV
 5. Oficiální stránky katedry 126 FSv ČVUT. Anotace; Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti dopravních staveb (silnice, mosty, propustky a opěrné stěny) jak z pohledu ocenění a přípravy staveb (ceny, kalkulace nákladů, zařízení staveniště), tak i z hlediska technologického
 6. Stáž Erasmus: Cardiff University, Wales, UK. 2004-2008: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, bakalářské stuium, obor M. Bakalářská práce: Experimentální a numerická analýza nosníků vyztužených GFRP pruty. 1996-2004: Gymnázium Omská, Praha 10
 7. Případní zájemci z řad studentů KTK si mohou vybrat z rozvrhu Katedry divadelní vědy FF UK nějaké předměty jako volitelné. Vždy je potřeba se na účasti domluvit s vyučujícím dle povahy předmětu a jeho obsazenosti, ale KDV FF UK je zájemcům z naší katedry otevřená. Nabídka předmětů viz ROZVRH

Metodické pokyny - doporučená formální úprava závěrečné

IES :: Bakalářské SZ

IES :: Bakalářské práce

Komentáře . Transkript . práce ke stažen Reagujeme tímto na text dokumentu vyvěšeného na webových stránkách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, podepsaného současnou ředitelkou Institutu PhDr. Alicí Němcovou Tejkalovou, Ph.D. Text je kritikou článku Upozornil na zneužívání peněz a z Karlovy univerzity musel odejít.Ve Velké Británii po něm sáhli, který byl zveřejněný v Hospodářských.

FSV UK/ISS/PES: Michaela Ledererová - Teze diplomové práce

Vysokoškolské závěrečné práce - cvut

 • Michael čech.
 • Jak se zbavit refluxu.
 • Přívěšek strom života význam.
 • Vzpoura na lodi bounty film.
 • Výzdoba na svatbu venku.
 • Počasí kajmanské ostrovy.
 • Pracovní činnosti 6. ročník.
 • Naslouchátka widex.
 • Fel iron ore farm tbc.
 • Počátky hotel.
 • Montáž dveří cena.
 • Kavalír king charles španěl alergie.
 • Priprava pozemku pro mobilheim.
 • Css underline color.
 • Jak odstranit lihovku z kůže.
 • Gopro příslušenství heureka.
 • Král opilec.
 • A cup of style diy.
 • Lidl pleny.
 • Insuficience placenty.
 • Jak zastavit kašel v noci.
 • Poranění velkých cév.
 • Maska čarodějnice výroba.
 • Městská policie frýdlant nad ostravicí.
 • Jak zastavit kašel v noci.
 • Součinitel vztlaku.
 • Jak se zbavit otravného spolužáka.
 • Dovoz svačiny do škol.
 • Kde je sardinie.
 • Novy ipod touch.
 • Filmové umění.
 • Nasdaq aapl.
 • Vertical hood bolest.
 • Jak zkrátit vlasy.
 • Mince s hakovym krizem.
 • Azitromycin cena.
 • Twiinsky instagram.
 • Zásuvka 230v 20a.
 • American sniper book.
 • Moravská vysoká škola olomouc školné.
 • Hermes kelly price.