Home

Neionizující záření vliv na zdraví

Neionizující záření - WikiSkript

Působení neionizujícího záření na člověka [upravit | editovat zdroj] Biologické účinky elektrických a magnetických polí a elektromagnetických vln se dají rozdělit na tepelné a netepelné. Netepelné účinky jsou typické pro nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole. Jsou dány vznikem elektrických proudů v těle 291. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října 2015. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona.

Důsledkem expozice elektromagnetickému záření a elektromagnetickým polím je zvýšení teploty nebo vznik elektrických proudů ve tkáních. OCHRANA PROTI ZÁŘENÍ. Požadavky na ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření jsou upraveny podrobně samostatným předpisem diferencovaně podle daného typu záření Neionizující záření představuje elektrické a magnetické pole, elektromagnetické záření včetně viditelného světla, ultrafialového a infračerveného záření a problematika laserů. Způsob, kterým se zjišťuje, zda v dané situaci není překročena přípustná expozice , je stanoven v nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o.

291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před ..

Současné oficiální zdravotní limity pro neionizující záření jsou stanoveny na základě pouze jejich tepelných účinků na živý organismus, podle doporučení komise ICNIRP z roku 1999 (doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) Problematiku zajištění ochrany zdraví při práci s neionizujícím zářením řeší § 35 a § 36 zákona č. 258/2000 Sb. V § 35 odst. 2 jsou uvedeny povinnosti osoby, která používá, případně provozuje, stroj nebo zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření včetně laserů: činit taková technická a organizační opatření, aby expozice fyzických osob v.

Neionizující záření. Úvod / Občanům / Neionizující zářen elektromagnetického pole nižších než mezinárodně stanovené limity nezjistila žádná studie jeho nepříznivý vliv na zdraví. Touto problematikou se zabývá mezinárodní komise ICNIRP (International Comission on Non-Ionising Radiation Protection).. Pomineme-li záření ionizující (reprezentované radioaktivním zářením gama a rentgenovým zářením), které představuje zdravotní riziko i při velmi slabých intenzitách, může i neionizující záření, tedy i záření s frekvencí používanou mobilními telefony, poškodit zdraví a výjimečně i způsobit smrt

Ochrana před neionizujícím zářením BOZPinfo

Elektromagnetické záření a jeho vliv na zdraví Vědci přiklánějící se ke škodlivosti elektromagnetického záření mu připisují zvýšené riziko celé řady nemocí a problémů: bolesti hlavy, poruchy spánku, problémy s pamětí a soustředěním, snížená imunita, alergie, problémy s početím, ale i obávaná rakovina Elektromagnetické záření a jeho vliv na zdraví 4.67/5 (12) Některé výzkumné projekty v rámci celkové studie potvrdily, že neionizující záření ovlivňuje biologické procesy v buňkách a orgánech. S pomocí experimentů o buněčných kulturách zjistili, že záření způsobuje mírný nárůst zlomů v řetězci DNA. Někteří lidé dokonce tvrdí, že jsou náchylní a velmi citliví na přítomnost Wi-Fi signálu a cítí díky jeho vlnám lehkou až silnou nevolnost, tlak či bolesti hlavy. Podle jiných a mnohdy i odborných zdrojů je však internetový signál pro člověka zcela neškodný a na jeho zdraví nemá pražádný vliv Obsah Úraz elektrickým proudem Působení ionizujícího záření na člověka Ochrana zdraví před nepříznivými účinky záření Systém prevence a reakce Typické nehody Nehody na lékařských pracoviątích se ZIZ Doporučení, závěry 5.3.4.3 Neionizující (elektromagnetické) a ionizující záření.

Vliv mobilního telefonu na naše zdraví. Jediným prokázaným vlivem je nahřívání tkán Neionizující elektromagnetické záření se dnes využívá na celém světě, jen těžko by se dnes hledala srovnávací skupina lidí, která s ním nepřijde do styku Měl bych dotaz ohledně zařazení do kategorie práce neionizujícího záření, například sváření. Ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění vyhl. č. 107/2013 Sb., příloha č. 1 bod 5. se hovoří již jen o kategorii 3 Vliv na krevní oběh a srdce. Infračervené záření má také příznivý vliv na krevní oběh. Infračervené záření proniká až 4 cm hluboko do těla, díky tomu mohou paprsky tohoto záření tepelně působit na svaly a vnitřní orgány. Cévy v těchto orgánech se tepelným působením rozšíří a krev tak může lépe cirkulovat Ionizující záření, které zahrnuje rentgenové paprsky, alfa, beta a gama paprsky, je známé pro svůj velmi zhoubný vliv na svět kolem nás. Neionizující záření na druhé straně nemůže přímo způsobit změnu ve struktuře buněk a molekul, a proto riziko ohrožení našeho zdraví je podstatně nižší

Pro inženýra Lukáše Jelínka, vedoucího Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření spadající pod Státní zdravotní ústav, jsou podobné závěry jako rudý hadr pro býka. Účinky na zdraví se u elektromagnetických polí systematicky zkoumají už od druhé světové války Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Luděk Pekárek, Národní referenční laboratoř pro neionizující záření: Kdybyste stál v tom svazku, například přímo před anténou, kde je ten svazek nejužší, ano, nebo prolétal před tou anténou v rogalu, tak za čtyřicet dva minut ještě nepřekročíte poměrně. Na internetu najdete spoustu článků o tom, že naše životní prostředí zamořuje elektrosmog. Rozumí se tím například záření z mobilů, wi-fi, notebooků, počítačů a některých dalších elektrospotřebičů. Autoři těchto článků tvrdí, že ohrožuje naše zdraví. Většina odborníků se ale shoduje, že nikoli

Neionizující záření - Znalostní systém prevence rizik v BOZ

Účinky elektromagnetického pole na lidský organismus - TZB

Ionizující záření je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující k ionizaci atomů nebo molekul ozářené látky. Ionizující záření vzniká při radioaktivním rozpadu, vlivem kosmického záření nebo jej lze vytvořit uměle. Působení ionizujícího záření poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření. U spermií také dochází k třikrát vyšší míře poškození mitochondriální DNA. Čili pro zdraví mužů a plodnost žádné dobré zprávy. Jak se chránit Když přijde na záření z mobilních přístrojů, hrajte na jistotu. Vystavení se radiaci lze drasticky snížit, aniž byste se museli telefonu vzdát Na každého jedince působí celá řada vnějších vlivů (faktorů prostředí), které zdraví jedince ovlivňuje. Pokud určitý faktor prostředí působí na část nebo celou populaci, může ovlivňovat zdraví veřejnosti (veřejné zdraví), které je podstatným atributem úrovně společnosti

Video: Neionizující záření, včetně laserů - Tomáš Neugebaue

• také neionizující záření působí na živé organismy, ultrafialové záření může ve vyšších dávkách vyvolat zhoubné nádory, elektromagnetické pole zahřívá tkáně. Jiný jeho vliv zatím nebyl přesvědčivě doložen Již dlouho je známo, že například albíni (lidé, kteří nemají ochraný pigment) nebo lidé, kteří trpí fotofobií (přecitlivělost na světlo), by měli nosit při pobytu venku nebo v místnostech s intenzivním umělým světlem brýle blokující nejen ultrafialové, ale i část modrého záření. Vliv světla na cirkadiální. Podle nich šlo o vliv ozařování paprskem mikrovlnného záření, které způsobuje nesnesitelné bolesti. Vliv MW vln na lidské zdraví. Mikrovlnné záření však nic takového dělat nemůže. Jde o elektromagnetické záření o velmi krátké vlnové délce, jehož energie je tak malá, že nedokáže změnit molekuly. Mikrovlnka.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Informace z epidemiologie

 1. Vliv záření z mobilních telefonů a sítí na zdraví člověka Vysílače i telefonní přístroje používané v mobilních telekomunikačních sítích vyzařují elektromagnetické záření. Toto záření má vliv na tkáně živých organismů. Účinky dlouhodobé expozice tkání elektromagnetickému poli jsou stále předmětem.
 2. Záření mobilního telefonu a jeho vliv na zdraví člověka je často a vášnivě diskutované téma. Lze nalézt celou řadu protichůdných názorů a podrobných úvah, z nichž některé zatvrzele trvají na fatální škodlivosti záření a spekulují dokonce o příčinách vzniku rakoviny nebo cévních chorob
 3. vliv elektromagnetického pole na lidský organismus; elektromagnetické pole a zdravotní rizika; neionizující záření; elektromagnetická kompatibilita. Otázkou však je, zda dovedeme tisíce odkazů vyhodnotit a učinit si vlastní názor, protože informace jsou často naprosto protichůdné, co se týká účinků na lidský organismus
 4. Vliv elektromagnetického záření na živou tkáň zkoumali vědci na laboratorních potkanech a myších volně se pohybujících ve speciálně vyrobených komorách, v nichž byli po dobu dvou let vždy na devět hodin denně vystaveni pravidelnému záření
 5. Finské sauny mají příznivé účinky na celkové zdraví a imunitu organismu Pozitivní vliv na krevní oběh a srdce. Infračervené záření má také velmi pozitivní vliv na náš krevní oběh. Infračervené záření proniká až několik centimetrů do hloubky těla, díky čemuž mohou paprsky tepelně působit na svaly a.
 6. Infračervené záření se dále dělí podle vlnové délky, pronikavosti a míry pohlcování v jednotli-vých médiích na 3 - 4 podskupiny (klasifikace není zcela jednotná), jež se v uvedených paramet-rech navzájem odlišují. To dále podmiňuje způsob jejich případné produkce, možnosti využití a vliv na živé organismy

Zdraví a mobilní telefony, SZ

 1. Vliv mobilních telefonů a elektromagnetického záření na lidské zdraví je v posledních letech předmětem zájmu a studií po celém světě. Mobily emitují elektromagnetické záření v mikrovlnné frekvenci, o němž mnozí lidé věří, že může být škodlivé pro lidské zdraví
 2. Vitamín D3 je známý jako tzv. sluníčkový vitamín, protože nejpřirozenější cesta, jak jej můžeme získávat, je pobytem na slunci. Naše holá kůže jej totiž dokáže přirozeně syntetizovat za působení UVB záření. Kromě slunečního záření však můžeme vitamín D3 získávat také z živočišných zdrojů
 3. Neionizující záření představuje UV záření, viditelné světlo, infračervené záření či záření o vyšších vlnových délkách (mikrovlny). Z hlediska neionizujícího záření přichází zdravotnický personál do styku nejčastěji s lasery, které mají tepelné účinky na oči, ale i kůži

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením - zrušeno k 18.11.2015(291/2015 Sb. Neionizujícím zářením jsou statická magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1,7.10 15 Hz.. Nejvyššími přípustnými hodnotami jsou mezní hodnoty expozice, které vycházejí z prokázaných účinků na zdraví a z údajů o jejich biologickém působení. Jejich dodržování zaručuje, že osoby. Neionizující záření § 35 (1) Neionizujícím zářením se pro účely tohoto zákona rozumí elektrická a magnetická pole a elektromagnetické záření o frekvenci do 1,7.10 15 Hz. (2) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroj nebo zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření včetně laserů (dále jen zdroj neionizujícího záření), je povinn 5) neionizující záření a elektromagnetické pole. 6) fyzická zátěž. U fyzické zátěže jsou limity stanoveny v kilojoulech neboli energetickém výdeji během jedné pracovní směny. Vzhledem k odlišné tělesné konstituci jsou stanoveny různé limitní hranice pro muže a ženy

Ale neexistuje seriózní vědecký výzkum, který by takový negativní vliv mikrovlnek na naše zdraví přesvědčivě dokázal. O vaření v mikrovlnce koluje mnoho nesmyslných mýtů Argumenty obsažené v některých článcích navíc svědčí o tom, že se jejich autoři neorientují ve fyzikálních jevech a pojmech Mikrovlnné záření se používá v laboratořích k oslabování buněčných membrán. To by samo o sobě zřejmě nevadilo: konec konců do mikrovlnky nevlezete sami, může tedy pouze poničit buněčné membrány ve vašem jídle. Jaký to má vliv na zdraví lidského organismu, těžko soudit Státní zdravotní ústav zveřejnil na svých stránkách Informaci č. 20/2019 Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření Státního zdravotního ústavu, ve které reaguje na rostoucí obavy a dotazy týkající se ochrany zdraví před elektromagnetickým polem (neionizujícím zářením) u. Dlouhodobé účinky mobilních sítí na lidské zdraví se nikdy neprokázaly a díky nastaveným limitům vysílačů i mobilních telefonů se nemusíme žádných potíží bát, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření Lukáš Jelínek. Platí to podle něj jak pro současné 2G, 3G či 4G sítě, tak i pro budoucí 5G Jedná se např. o skryté účinky na buňky, které by mohly ovlivnit vývoj rakoviny, nebo účinky na elektricky drážditelné tkáně, které mohou mít vliv na funkci mozku a nervových tkání. Do dneška však nebyl předložen žádný přesvědčivý a spolehlivý důkaz o škodlivých účincích mobilních telefonů na lidské zdraví

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců. Kategorizace není povinností pouze zaměstnavatelů, ale povinnost zařazení prací do kategorií má i ten, kdo např. vykonává práce sám (jako OSVČ) nebo s. Kromě toho, že je slunce největším zdrojem energie všech živých organismů na této planetě, má také pozitivní vliv na lidské zdraví. Potlačuje negativní myšlenky, zlepšuje spánek a je prevencí některých chorob. Co ale v malém množství prospívá, může ve velkých dávkách škodit (novelizace vyhláškou č. 107/2013 Sb.), 1. podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví, nejsou přítomny rizikové faktory nebo jsou do 30% přípustných limitů 2. lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou.

Elektromagnetické záření: Které nám škodí? Elektřina

UV záření můžeme dělit na jednotlivé složky podle jejich vlnové délky: UVA má rozsah vlnových délek od 315 do 400 nm.Tvoří 99 % slunečního UV záření, které dopadá na zemský povrch; penetruje hluboko a nezpůsobuje opálení Ionizující a neionizující záření ze zdravotního hlediska. Health effects of ionizing and non-ionizing radiation. View/ Open. final-thesis.pdf (1.217Mb) review_35483.html (8.649Kb) Author. Gottvald, Martin. Advisor Bača, Petr. Refere

Elektromagnetické záření a jeho vliv na zdraví

 1. UV ZÁŘENÍ A JEHO VLIV NA ZDRAVÍ ULTRAVIOLET RADIATION AND ITS HEALTH IMPACT ARIANA LAJČÍKOVÁ, LUDĚK PEKÁREK Státní zdravotní ústav, Praha SOUHRN Autoři shrnuli současné znalosti o působení UV záření na lidské zdraví. Popisují možný vliv na pokožku a oči - dva hlavní cílové orgány zá ření.
 2. Na internetu i v médiích se opakovaně objevují zprávy o údajných neblahých účincích mikrovlnného záření na připravované jídlo. Od naivních tvrzení, že záření v jídle zůstane a působí zhoubně na zdraví těch, kdo takové jídlo snědí, až po zprávy působící poměrně věrohodně a odvolávající se na.
 3. Pozor, to si dobře uvědomuji. Ale vliv elektromagnetického záření na člověka je intenzivně zkoumán už od 50. let a nikdo nikdy nic neprokázal. Až v poslední době všichni šílí s elektrosmogem a GAČR dokonce přiděluje granty na vývoj antielektrosmogové látky
 4. Diskuze pod článkem: Dlouho očekávané závěry studie vlivu záření z mobilních telefonů na zdraví zvířat, kterou realizoval National Institutes of Health, jsou konečně tady. Ve většině odborníků však vzbuzují rozpaky. U některých skupin laboratorních hlodavc
 5. Na festivalu Jeden svět běžel dokument Všude kolem nás nizozemské režisérky Bregtje van der Haakové, v němž vybraní lidé tvrdili, že různými typy záření moderních technologií trpí, jsou hypersenzitivní na elektrosmog moderní civilizace a vědí, cítí, že opravdu ničí jejich zdraví

zdraví (vyjma faktoru neionizující záření a elektromagnetická pole) na základě předloženého návrhu osobou, která zaměstnává fyzické osoby. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel (vyjma faktoru neionizující záření a elektromagnetická pole). Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele se považuj Co to je neviditelné neionizující záření? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Co to je neviditelné neionizující záření?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Neionizující elektromagnetická pole a záření - lasery z hlediska ochrany veřejného zdraví. Vzhledem k tomu, že Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) řešila v uplynulém období podněty na použití laseru v kosmetických službách provozovaných na základě živnosti k odstranění tetováže, což je vyhrazeno pouze zdravotním službám. Odstavec Vliv elektrosmogu na zdraví člověka část: Vzhledem k možnému poškození zdraví existují hygienické limity pro vystavení intenzivnímu neionizujícímu záření. O možném škodlivém vlivu záření o určitých vlnových délkách blízkých velikosti stavebních dílů lidského organismu se provádějí rozsáhlé. K všeobecnému překvapení týmu provádějícího meta-analýzu je toto číslo u studií zkoumajících vliv RF záření na lidské zdraví více jak dvojnásobný! Pravděpodobnost, že studie na toto téma bude končit závěrem není se čeho obávat je u těch studií financovaných operátory a výrobci mobilních telefonů 10.

Vliv nočního svícení na zdraví (poznámky hlavně dle první světové konference konané v květnu na universitě v Kolíně nad Rýnem) Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně. předneseno na 21. Kursu osvětlovací techniky 16. října 2002 v Morávce. Nejprve překládám začátek úvodní stránky o symposiu Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců

Na rozdíl například od rentgenového záření není neionizující záření ani při sebevětších dávkách radioaktivní. Jediný vliv tohoto záření, který byl od padesátých let minulého století (zahájení vysílání VKV rádia) zaznamenán, je zahřívání živé tkáně Jedná se o takové práce, u nichž nelze podle současného poznání předpokládat nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance. Tato právní definice je poněkud zavádějící. Mohlo by se zdát, že zaměstnanec vykonávající práci kategorie 1, nemůže být při takové práci ohrožen riziky. To ale není vůbec pravda

Nejaky vliv tam asi bude, ale ve vasem okoli budou jine a daleko silnejsi zdroje cehokoliv, co na zdravi neprida. Treba takovy mobil znamena nepomerne vetsi riziko. Kdyz uz to resite, dejte router do chodby a natahnete kabely a doufejte, ze bezdratova zarizani se na to pripoji Vliv záření RTG na zdraví Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda neohrozilo moje zdraví, když jsem v průběhu 1,5 r byla 3x na panoramatickém RTG zubů. V této době jsem byla ještě na RTG zad. Bohužel jsem nevěděla, že by se mělo chodit na tento RTG jen 1 x za 2 roky? O tom se mi zmínil až můj nynější zubař. Neionizující záření nemá dostatek energie na to, aby rozbilo nebo pozměnilo vaši DNA, což je jeden ze způsobí, jak se v lidském těle může objevit rakovina. Co se týče mobilních telefonů, vědci zkoumali vliv RF signálu v uzavřených testovacích laboratořích na zvířatech, stejně také dělali průzkum mezi lidmi v. Ve smyslu § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se práce zařazují podle rizikovosti do 4 kategorií. Kritéria pro zařazování prací do kategorií jsou stanovena vyhláškou č. 432/2003 Sb. • Kategorie první - práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. • Kategorie druh Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně označuje jako elektrosmog, nebyl dosud prokázán. Přesto je v souvislosti s elektromagnetickým zářením v interiéru vhodná jistá opatrnost. Máme pro vás několik informací o možných

Kategorizace práce. Je realizována na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru. Ochrana a podpora zdraví zaměstnanců při práci se v našem státě jeví jako požadavek samozřejmý a zcela běžný Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FNKV, Klinika nemocí z povolání Klíčová slova ochrana zdraví • podpora zdraví • kategorizace prací • rizikové faktory Ochrana a podpora zdraví zaměstnanců při práci se v naše

Škodí mobily zdraví? Vědci stále nemají odpověď - Novinky
 • Spider man homecoming dvd.
 • Slimák oči.
 • Kořenová fréza.
 • Autoškola dálnice.
 • Plešivec slevy.
 • Kerry irsko.
 • Atlantis aquaventure waterpark.
 • Novohradske vino.
 • Co nejvíc žere data.
 • Kuřecí maso s nivou a ananasem.
 • Pioneer ddj sb2.
 • Zvlhčovač do humidoru.
 • Gangster ka afričan herci.
 • Patrice rushen.
 • Renoir the swing.
 • Polarizační filtry.
 • Vánoční cukroví obrázky.
 • Cannafest 2017 program.
 • Levne tablety tesco.
 • Holubník pro jednoho holuba.
 • 9dpo negativni test.
 • Modry mesic 2018.
 • Vývoj dítěte 6 měsíc.
 • Impregnace kožené podrážky.
 • Focení s bleskem.
 • Vombat chov.
 • Pohladte si tygra.
 • Pomsta intikam 1.
 • Thor steinar outlet shop.
 • Pohybové hry s písničkami.
 • Akce granule chappi.
 • Nejlevnejsi snubaky recenze.
 • Tinder navod.
 • Naplastova inzulinova pumpa.
 • Podestýlka pro hlodavce.
 • Nedostatek spánku způsobuje.
 • Alukov katalog.
 • Severní korea mapa.
 • Odstřelovačský výcvik.
 • Gymnázium orlová badminton.
 • Poison ivy cesky.